VOOR ZAND VOORT EN AERDENHOUT No. 36 ZONDAG 5 JANUARI 1913 lsteJaargang. attentie Metaal onder ons schoeisel. DE ZQNDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS Per Jaargang 1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers005 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort. Jhr. Dr. M F. van LENNEP - Aerdenhout Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 Zandvoort - Telefoon No. 27 Advertentiën 1 5 regels0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen 1-5 regels 0.35 Elke regel meer„0 06 Bij abonnement extra korting Mij is gebleken dat ook aan abonnés op dit blad, buiten Zandvoort woonachtig, is toegezonden de Zandvoortsche Courant, waarin dat niet nader te kwalificeeren stuk over het Kiescollege voorkomt Nu wete ieder, als hem weer zooiets wordt thuis bezorgd, dat hier 'n individu is, die indertijd, onder voorwendsel abonnés voor den Zondagsbode te willen werven, in 't bezit is gekomen van een lijst der abonnés. Vermoed wordt dat dit heerschap daarvan misbruik heeft gemaakt, ten bate van den schrijver van boven genoemd niet nader te kwalificeeren stuk Hoe zwak moet iemand wel staan, die van zulke slinksche manieren voor zijn zaak gediend is! P. M. Zondag 5 Januari 1913, Ned. Herv. Gemeente v.m. 10 uur, Ds G. Posthumus Meyjes. n.m. 7 uur, geen dienst. Doopsbediening. Ijzer en koper zal onder uwen schoen zijn. Deut. 33 25«. Deuteronomium 33 is een hoofdstuk dat den schrift verklaarder tal van moeilijkheden oplevert. Want de tekst is verre van ongeschonden ons bewaard. Vandaar dat de vertalers er soms maar iets van gemaakt hebben om tenminste een eenigszins verstaanbaren zin te krijgen. Daar is b.v. bet 25ste vers, waarvan ik eenige woorden hierboven neerschreef. Hoe t eigenlijk moet vertaald worden, is niet met zekerheid te zeggen. En dat is ook geen wonder in die paar regeis komen n.l. twee „hapax legomena" voor, d w.z. twee woorden die alleen bier worden gevonden, 't Eerste woord, in onzen Bijbel door aclioen weergegeven, is afgeleid van een werkwoord, waarvan de grondbeteekenis is beschermen tegen invloeden van buiten. Zoo wordt het op sommige plaatsen (Richteren 3 23, 24, li Samuel 13 17, 18, Hooglied 4' 12) gebruikt van het sluiten van deuren. En op andere plaatsen (Ezechiël 16 10, II Kron. 28 15) heeft het de beteekenis van „schoeien Vandaar dat de Statenvertaling, evenals Luther, het zelfstandig naamwoord weergeeft door „schoen'. De leidsche vertaling heeft echter het woord „sluiting". De bedoeling zal dan wezen „van metaal mogen uw grendels zijn''. Wie nu gelijk heeft? Hoe 't nu eigenlijk wezen moet Ik zeide reeds dat 't onzeker is. En daarom is er niets tegen als wij ons eenvoudig hier aan onze Statenvertaling houden „ijzer en koper zal onder uw schoen zijn". Maar wat is daarvan nu de beteekenis Er zijn drie verklaringen. Sommigen zeggen Mozes duidt in deze uitspraak op de macht van Aser's stam om zijn vijanden te verpletteren. Uit het metaal dat zijn erfland bevatte, zou Aser zich wapenen kunnen smeden tegen de hem omringende volkeren. De kantteekenaars omschrijven de bedoeling aldus „in uw aardrijk, onder uwe voeten, zal ijzer en koper zijn". Dat kan dus beteekenen dat Aser's grondgebied een land wezen zal, aan ijzer- en kopermijnen rijk. En dan is er nog een derde uitleggingAser's schoenen zullen met ijzer en koper beslagen zijn. Drieërlei zin dus. Welke opvatting zullen wij kiezen Laten wij maar geen keuze doen. Ik accepteer ze een voudig alle drie. Beginnen we met de laatste. „ijzer en koper zal onder uw schoen zijn". Dat wil dus zeggen dat Aser's schoenzolen met ijzer en koper zullen beslagen zijn. Waarom De landstreek, dezen stam toegewezen, was rotsachtig de bodem was bezaaid met klippen. Op dezen harden grond zouden de gewone sandalen, van hout of leer ver vaardigd, dadelijk versleten zijn Aser zou schoeisel be hoeven, stevig en duurzaam schoeisel, waarop hij scherp zou kunnen staan. Wij hebben hier dus beeldspraak uw weg zal niet gemakkelijk zijn glibberig en oneffen. Wij staan aan 't begin van een nieuw jaar. Vragend zien wij naar de toekomst. Wat zal het ook nu zijn In bijzonderheden is ons dat niet geopenbaard. Maar, als wij onze ervaring raadplegen, dan hebben wij ons er op voor te bereiden, dat in het nieuwe jaar weer allerlei moeilijkheden ons zullen wachten. Louter zonneschijn is het nooit. Met velerlei beproevingen en verzoekingen zullen we te worstelen hebben. Aan steenen des aanstoots en rotsen der ergernis zal 't stellig niet ontbreken. Onze weg zal niet iederen dag voeren door grazige weiden dan konden we wel blootsvoets gaan. Onze weg zal niet iederen dag met bloemen bestrooid zijn; dan zouden wij aan lichte sandalen genoeg hebben. Reken er maar op, mijn Lezer dat gij en ik schoenen zullen noodig hebben, met ijzer en koper beslagen. Anders zullen wij uit-glijden en vallen en ons verwonden bij iederen tred Geen opwekkend woord, nietwaar? Geen rooskleurige toekomst? Geen blijde profetie? Ja maar, mijn tekst behelst toch ook een groote gerust stelling. Zie maar; Ijzer en koper zal onder uw schoen zijn Als de moeilijkheden komen, dan komt ook de kracht om die te overwinnen. God weet wel dat wij geen bergen kunnen beklimmen, blootsvoets. Eer we boven waren, zouden wij aan bloedverlies reeds lang zijn bezweken. God zal voor schoeisel zorgen voor zulk schoeisel, dat berekend is op den weg dien wij te gaan hebben.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1