VOOR ZANDVOORT EN AERDENHOUT No. 38 ZONDAG 19 JANUARI 1913 IsteJaargang. Val en opstanding. DE ZONDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS Per Jaargang1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers005 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort. Jhr. Dr. M F. van LENNEP - Aerdenhout. Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 Zandvoort - Telefoon No. 27 Advertentiën 1 5 regels0 55 Elke regel meer„0.10 Dienstaanbiedingen 1 -5 regels 0.35 Elke regel meer„0 06 Bij abonnement extra korting Zondag 19 Januari 1913, Ned. Herv. Gemeente v.m. IU uur, Ds. G. Posthumus Meyjes. n.m. 8 uur, Gebeds-ure (zie onder „Uit de Gemeente".) „Zie, deze wordt gezet tot eenen val en opstanding veler in Israël". Lukas II vs. 34. Hoe helder zagen die doffe oogen van dien ouden Simeon Hoe heeft zijn zienersblik aanschouwd de dingen, die komen zouden Want dat is de Heiland geweest, toen Hij verkeerde onder Zijn volk een val en een opstanding voor velen. Tot een val, voor een ieder die met Hem in aanraking kwam maar die Hem niet wilde aannemen. Tot een val voor al die Priesters, die Zijn hemelsche zending weerspraken. Tot een val voor al die Schriftgeleerden en Farizeën, die Hem smalend een vriend van tollenaren en zondaren noemden. Tot een val voor den rijken jongeling, die bedroefd wegging, omdat hij het tijdelijke niet wilde prijs geven voor het eeuwige. Tot een val voor Judas, die drie jaar lang met den Heer heeft omgegaan. Wat stond die Judas hoog, wat is die Judas diep gevallen Van zóó n hoogte vallend, moest hij zich wel te pletter vallen. Tot een val voor Israël als natie. Zijn tempel is gevallen, zijn Koningsstad is gevallen. Het is zelf vervallen tot den lagen rang van een volk zonder Vaderland. Hoe zijt ge uit den hemel gevallen, o morgenster Tot een val. Nog is de Christus dat voor velen in Israël Als het Evangelie onder de Joden wordt gepredikt, vlamt de oude haat opnieuw op- En andermaal zou men Hem aan een slavenhout willen hangen. Tot een val en opstanding veler in Israël. Ja, ook dit laatste. Tot een opstanding voor een ieder, die met Hem in aanraking kwam en in Hem geloofde. Tot een opstanding voor die eenvoudige visschers van het Galileesche meer, die zich aan Hem hebben opgericht uit hun onwetendheid en onbeduidendheid. Door Hem aan te nemen, zijn ze opgestaan en zijn ze staande gebleven. Tot een opstanding voor de Magdalene, gevallen in schande, maar door Hem opgericht in eere. Tot een opstanding voor al die tollenaren en zondaren, kranken en bedroefden, die Hem hebben vastgegrepen. Tot een opstanding voor die dooden, wier dood is verslonden door Zijn leven tot overwinning Ovstandingjubelt men in Jaïrus' huis. Opstanding dankt Naïns weduwe. Opstanding juichen Maria en Martha, wier broeder Lazarus opgewekt werd. Tot een opstanding voor Nicodemus, die eerst des nachts tot Jezus kwam, maar Hem later openlijk beleed, toen hij Hem mee hielp begraven. Tot een opstanding voor dien kruiseling, dien diep gevallen doodslager. Jezus aanroepende, wordt de val van dezen boetvaardige gebroken en hij valt in de armen van den Zaligmaker, die Hem het Paradijs binnen draagt. Tot een opstanding, ook voor velen in Israël. Al de eeuwen door zijn er ook uit dit oude volk Gods gekomen tot het geloof in den Gekruisigde en door het geloof in Hem hebben ook tal van Joden gevonden vrede en vrijheid, opstanding en leven. Tot een val en een opstanding is Jezus geweest voor velen in Israël. Maar waarlijk niet in Israël alleen Hij is dat voor iedereen, die met Hem in aanraking komt. En hij is dat niet zóó dat Hij voor sommigen tot een val is en voor anderen tot een opstanding en voor weer anderen noch het één noch het ander. Of tot een val, óf tot een opstanding. Wanneer Christus niet ter opstanding is, is Hij ten val. Als Hij niet ten val is, is Hij ter opstanding. Tusschen vallen en opstaan is de keuze. Die zich aan Hem vastgrijpt, ook al ware hij peilloos diep gevallen, brengt het tot opstaan. Die zich niet aan Hem vasthouden wil, ook al stond hi] zoo pal als een rots, valt. Christus' verschijning brengt altijd en overal een crisis teweeg. Zonder uitwerking is Zijn verschijning op niemand. Hij trekt aan, of Hij stoot afHij verhoogt of vernedert hij behoudt of verderft Hij doet wegzinken in de eeuwige duisternis of voert op tot Gods wonderbaar licht. Gij kunt Hem niet zien en doen of ge niets hebt gezien. Gij kunt Hem niet zien en blijven die ge zijt. Liefhebben of haten moet ge Hem aannemen of ver achten vloeken of zegenen ontvluchten of navolgen wederstaan of u aan Hem overgeven. Wie niet voor Hem is, die is tegen Hem. Al naar onze verhouding tegenover Hem is, is Hij ons ten val of opstanding. Deze invloed van Christus is niet toevallig. Hij is van God tot een val en opstanding gezet. Verwondert u dat 7 Vraagt ge, waarom is Hij niet voor allen door God tot een opstanding gezet, enkel en alleen tot een opstanding Begrijpt ge niet waarom er niet enkel aantrekkingskracht van Christus uitgaat? Waarom Hij niet enkel rots der ontkoming, doch ook rots der ergernis is Het doel van Zijne openbaring in deze wereld verklaart alles.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1