VOOR ZANDVOORT EN AERDENHOUT No. 39 ZONDAG 26 JANUARI 1913 IsteJaargang. Wee, den lachers! DE ZONDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG abonnementsprijs Per Jaargang 1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers005 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort. Jhr. Dr. M F. van LENNEP - Aerdenhout. Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 Zandvoort - Telefoon No. 27 Advertentiën 1 5 regels0.55 Elke regel meerv o.IO Dienstaanbiedingen 1 -5 regels 0.35 Elke regel meer0 06 Bij abonnement extra korting Zondag 26 Januari 1913, Ned. Herv. Gemeente v.m. 10 uur, Ds. G. Posthumus Meyjes. Extra-collecte voor de Kerk. n.m. 8 uur, Gebeds-ure (in de Consistorie-kamer.) Wee u, die nu lacht! want gij zult treuren en weenen Lukas VI vs. 25b. Mogen we niet lachen? Is lachen zonde Hebben zij gelijk, die zeggen dat een Christen altijd een strak gezicht moet zetten Dat vroolijkheid en vroomheid elkander uitsluiten? Niet lachen Is de spotternij dus niet geheel onverdiend, volgens welke Christus het Koninkrijk Gods daarom bij een zuurdeeg zou hebben vergeleken, omdat de burgers daarvan zulke zur menschen zijn Niet lachen Moeten we ons dus den Hemel voorstellen als een soort van kloosterkerk, waarin monniken, in zware zwarte pijen gehuld, boet-psalmen zingen Niet lachen En dan toch volhouden dat het geloof niet alleen is voor kranken en ouden en stervenden, maar ook voor de levens lustige en levenskrachtige jeugd Niet lachen En ik dacht dat lachen zoo gezond wasIk dacht dat we, juist door heel dikwijls te lachen, voor onze triestige omgeving tot zooveel zegen konden zijn! Ik dacht dat een Christen alle reden heeft om te lachen, om eigenlijk te lachen-zonder-ophouden Niet lachen Maar als 'n mensch, die zich voor tijd en eeuwigheid gered weet, niet eens lachen mag, waarom houdt hij er dan lachspieren op na Ik dacht dat Jezus het Koninkrijk Gods wel bij een bruiloft en niet bij een begrafenis had vergeleken. En stel u nu eens vooreen bruiloft, waarop het den bruilofts gasten verboden is te lachen Niet lachen Ik dacht dat het juist in onzen tijd zoo erg noodig was om het wet te doen. Is ons geslacht au fond niet zéér treurig Is de treurigheid niet overal inheemsch Zou het niet ook ten onzent tijd worden, zooals men nog onlangs in Japan heeft gedaan, om een vereeniging op te richten „ter bevordering van het lachen'' Als die beide letterkundigen gelijk hebben, waarvan de één zei „wie niet gelooft in Jezus Christus, hij wandelt in tranen tot aan den dood en de ander „voor den on- geloovige zijn er alleen tranen en doodmogen we dan niet zeggen, dat wie wel gelooft in Jezus Christus, lachend zijn levensweg gaat; dat er voor hem alleen is: lachen en leven Wee u, die nu lacht Evenmin als Jezus alle treurenden zalig heeft gesproken, heeft Hij alle lachenden veroordeeld. Er is een lachen, waarin God een welbehagen heeft. Een onschuldig lachen een rein lachen een heilig lachen, dat vaak van veel krachtiger geloof getuigt, dan menige ernstige toespraak doet. Maar er is ook een lachen, dat uit den booze is waar bij iemand de schrik om het hart slaat dat kwetst en beleedigtdat demonisch klinkt. Een grijns-lach, een gluip-lach, een hoon-lach, een spot-lach, een schater-lach, die wel bij een duivelen-tronie hoort, maar niet bij het aangezicht van een mensch Gods. Wee u, die nu lacht! Als twee hetzelfde doen, is het daarom nog niet hetzelfde. Er zijn lachers, die eens weenden „zalig zijt gij spreekt de Heer. Er zijn ook lachers, wien het weenen vreemd is wier lachen niet is vrucht van tranen-zaad wier lachen bewijs is van lichtzinnigheid, luchthartigheid, wereldzin, opper vlakkigheid, zorgeloosheid, brutaliteit. Tot de zóódanigen komt Jezus met zijn dreigend „wee u Wie het laatste lacht, lacht het beste Maar het laatste lachen niet de lachers het laatste lachen de weenenden. En de lachers dan Zij vinden geen plaats om te lachen, ook al zoeken zij die met tranen. De onboetvaardige, de onbekeerde lachers hebben geen andere toekomst dan de plaats, waar weening is en kner sing der tanden. Mijn Lezer, de Heer moet toch ook niet tot u komen met Zijn waarschuwend „wee u' Gij zijt toch 'niet iemand, die met den ernst der be keering lacht Iemand, die al zijn best doet om de stem van zijn ge weten lachend tot zwijgen te brengen Iemand, die God den rug toekeert en de wereld toe-lacht 1 Iemand, die het leven door lacllt Iemand, die de waarheid van zich af-lacllt Ieman d, die zich niet het eigendom van Christus weet, en tóch lachen kan Iemand, wiens ziel niet voor eeuwig is geborgen en toch lachen durft

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1