VOOR ZANDVOORT EN AERDENHOUT No. 41 ZONDAG 9 FEBRUARI 1913 HHaargang. Bidden in Jezus' naam- DE ZONDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG abonnementsprijs Per Jaargang1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers„0 05 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort. Jhr. Dr. M F. van LENNEP - Aerdenhout. Adres voor de Administratie P SA AF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 Zandvoort - Telefoon No. 27 Advertentiën 1—5 regels0.55 Elke regel meer„0.10 Dienstaanbiedingen 1—5 regels 0.35 Elke regel meer006 Bij abonnement extra korting Zondag 9 Februari 1913, Ned. Herv. Gemeente v.m. 10 uur, Ds. G. Posthumus Meyjes. Doopsbediening. n.m. 8'/t uur, Gebeds-ure (in de Consistorie-kamer.) Zoo wat gij begeeren zult in mijnen naam, dat zal ik doen- Johannes 14, vs. 13a. Wat is dat bidden in Jezus' naam Ik wil eerst zeggen wat het niet is. Ik doe dit omdat zoovelen schijnen te meenen dat het juist datgene wèl is, wat het inderdaad niet is. Het is niét hetzelfde als het eindigen van zijn gebed met de woorden: dit bid ik U „in Jezus' naam", of „omJezus wil' welk slot vaak niet anders is. dan een los aanhangsel, eraan toegevoegd omdat men denkt dat dit er nu eenmaal zoo bijhoort. Zoo zijn er ook menschen, die bij alles wat zij voorne mens zijn te doen, zeggen „zoo de Heer wil en wij leven". Die altijd de letters D. V. gebruiken. Alsof daardoor dan meteen alles in orde wasIemand kan toch niet D. V. gaan 'telen! Maar zoo kan ik toch ook niet in Jezus' naam bidden, dat mijn lot in de loterij met de f 100.000 uitkomen magof dat de gelegenheid mij gegeven worde mij eens flink op mijne vijanden te wreken De Roomschen hechten sterk aan het slaan van een kruisje tot afwending van dreigend gevaar, op die manier het kruis verlagend tot een crucifix. Maar zij, die aan hun gebed „om Jezus' wil" toevoegen, doen dat evenzeer uit gewoonte of uit bijgeloovigheid en zij verlagen zoo den éénigen Naam onder den hemel tot zaligheid gegeven, tot een bezwerings-formule. In Jezus' naam bidden is ook niet hetzelfde als het vragen van iets in geloovig vertrouwen op dien naam. Ook al twijfelen wij er niet aan dat Hij machtig is en liefderijk om het ons te geven, wordt het ons daarom volstrekt nog niet altijd geschonken. Evenmin hebben we de uitdrukking „in Jezus' naam" te vereenzelvigen met „in Jezus' geest". Was het de bedoeling dat wij moeten bidden zooals Jezus bad, dan had de Heer stellig inplaats van „in mijnen naam" gesproken van „in Mij blijvend" of iets dergelijks. Laat ik nu maar zeggen wat het dan wèl is. „In den naam van" beteekent hier„op bevel van, in opdracht van, gevolmachtigd door, namens". Wie in den naam van Jezus iets van den Vader bidt, ontleent zijn recht daartoe aan Jezus, vraagt iets wat Jezus zélf hem heeft opgedragen te vragen. Juist omdat de Vader den Zoon altijd hoort, hoort de Vader ook altijd hen, die in den naam Zijns Zoons tot Hem bidden. Er zijn gebeden, die we zeker mogen bidden, zonder dat we ze nochtans „in Jezus' naam" kunnen bidden. Zoo kan ik in ziekte om beterschap vragen, om redding in nood, en uitkomst tegen den dood. Maar, ik kan er nooit zeker van zijn, dat deze bede mij zal worden gegeven, want Jezus heeft mij niet geleerd om deze dingen te bidden en alleen aan gebeden „in Zijnen naam" is stellige verhooring toegezegd. Welke gebeden dan wèl als zoodanig gelden Wat het aardsche leven aangaat, is er maar één gebed in Jezus' naam „geef ons heden ons dagelijksch brood", dus het gebed om voorziening in de noodzakelijke levens behoeften. Ik zeg niet dat God niet meer geven wil dan dat en evenmin, dat wij niet meer mogen vragen dan dat, maar we kunnen niet op meer rekenen. Veel overvloediger zijn de gebeden om geestelijke gaven, waarvan gezegd kan worden, dat ze „in Jezus' naam" worden opgezonden. Gij dan bidt aldus „Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, vergeef ons onze schulden, leid ons niet in verzoeking, verlos ons van den booze Daarvan geldtdat zal ik doen. Mijn Lezer, als gij u beklaagt over onverhoorde gebeden, begin dan eens met niet langer te bidden wat gij-zèlf bidden wilt, of meent ook te mogen bidden, maar schoei uw gebed eens op de leest van het „Onze Vader''. Dat moogt ge letterlijk zoo nabidden. Ge moogt het ook vrij gebruiken, als model, waarnaar ge uw eigen gebeden inricht. Maar hóe dan ook, als gij aldus bidt, gelijk de Heiland u leerde bidden, dan bidt gij „in Zijnen naam" en Hij zegt „dat zal ik doen Het zou me niet verwonderen, als er onder mijn Lezers waren, die zeggen dat hun ervaring niet klopt met de be lofte van Jezus dat zal ik doen. Die verzekeren, dat ook menig gebed „in Jezus' naam" is afgewezen. Dan heeft Jezus dus gelogen- En wie eens liegt, moge nog geen leugenaar zijn, „De Waarheid" mag hij zich zeker toch niet langer noemen Als de belofte uit onzen tekst niet uitkomt, hebben we ook geen recht om op 's Heeren andere beloften staat te maken. En dan kan Hij ook de Christus niet zijn. Een liegende Zaligmaker, een bedriegende Heiland, kan de Zaligmaker, kan de Heiland niet zijn. Daarentegen, als gij tot den Nazarener zegt „Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Godsdan hebt ge Hem ook tegelijkertijd als „üe Waarheid" erkent. Maar dan schiet er ook, indien Zijn Woord en uw woord met elkaar in strijd zijn, niets anders voor u over dan dit dat ge on voorwaardelijk Hem gelooft en dus u-zelf niet gelooft. Dat ge uw „neen" door Zijn „ja" laat overwinnen, zoo laat verslinden tot overwinning, dat er van uw „neen" niets niemendal overblijft en alleen Zijn „ja" bestaat. Ik weet niet of ge tot dit offer bereid zijt of ge duizend-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1