No. 47 ZONDAG 23 MAART 1913 lsteJaargang. VOOR ZANDVOORT EN AERDENHOUT Paaschfeest. DE ZONDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG abonnementsprijs Per Jaargang 1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers005 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort. Jhr. Dr. M F. van LENNEP - Aerdenhout Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 Zandvoort - Telefoon No. 27 Advertentiën 1 5 regels0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen 1 -5 regels 0.35 Elke regel meer„006 Bij abonnement extra korting Zondag, 1ste Paaschdag, 23 Maart 1913, Ned. Herv. Gemeente vrn. 10 uur, Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. extra-collecte voor de Kerk. Maandag, 2de Paaschdag, 24 Maart 1913, Ned. Herv. Gemeente Geen Dienst. Indien Christus niet is opgewekt, zoo is uw geloof vergeefsch, zoo zijt gij nog in uwe zonden, 1 Kor. 15:17. Als 't waar is, wat wij zoo menig keer op hoogen toon hebben hooren verzekeren, dat de opstanding van Jezus Christus slechts in de overprikkelde verbeelding van zijn eerste volgelingen heeft plaats gehad als de Nazarener is verteerd en vergaan, net zooals onze vaderen verteerd en vergaan zijn en zooals straks wij zelf zullen verteren en vergaan als zijn laatste snik aan t kruis tevens zijn laatste levensteeken geweest is en Hij dus later inderdaad nooit meer eenig teeken van leven gegeven heeft welnu, dan gaat het ook niet meer aan dezen Jezus „Heiland" te noemen, en dan wordt het hoog tijd dat wij ophouden Paaschfeest te vieren. Op „echt" Paaschfeest vieren, en op „echt-vroolijk" Paaschfeest vieren is er dan toch geen kans meer. Bij gelegenheid van dat Paaschfeest kunnen redenaars op den kansel en onder den kansel zulke treffend-schoone toe spraken houden over de opstanding van de natuur de vi ooltjes beginnen te bloeien, en de velden worden groen en de knoppen ontluiken en de vogeltjes gaan weer lustig zingen. O zoo mooi Maar Paschen is geen lentefeest. Paschen is geen stuk natuuraanbidding of natuurverheerlij- king. Paschen is een geloofsfeest, waarop wij niet willen hooren van bloemen en bladeren, van spreeuwen en nach tegalen. Wij willen de oude boodschap hooren, de boodschap van dat groote, zalige, onomstootelijke feit„de Heer is waarlijk opgestaan Wij willen 't altijd weer hooren, altijd weer„de Heer is waarlijk opgestaan Wij willen niet anders hooren dan dat ééne „de Heer is waarlijk opge staan De anderen moeten ten slotte zelf weten wat ze doen of niet doen. Maar óns is 't onmogelijk dat feit stil zwijgend of schouderophalend voorbij te gaan. We voelen er ons door aangegrepen. We zien het vrij en open in de oogen Wij staan er bij stil, vol dank en jubel en aanbid ding. Want neen we kunnen niet zeggen hoe rijk en gelukkig het ons maakt. Als Christus in den dood ware gebleven, dan waren wij even ellendig als degenen, die geen hope hebben in de wereld dan was ons geloof ijdel dan leefden we ons dood in onze zonden dan stierven we reddeloos weg in onze zonden en er klonk geen zege lied over de graven, en door de diepte van den dooden- akker trilde niet nu reeds het Halleluja van de engelen, die straks, als de dag der groote opstanding aanbreekt, de ontslapenen tot nieuw leven zullen wekken. In het begin van zijn „Faust" laat Goethe ons iets zien van de verheffende kracht, die het geloof aan Jezus' op standing kan oefenen zelfs op een menschenhart, dat bezig is in wanhoop te verzinken. Faust kan en wil den last van het leven niet langer dragen. Hij zet den gifbeker aan de lippen. Op t oogenblik dat hij zich den dood zal drinken, hoort hij de klanken ruischen van het Paaschlied, dat daar in de kloosterkerk in de buurt wordt gezongen „Christus is opgestaan Leven den stervenden Blijdschap den ver- dervenden Christus is opgestaan En al gelooft hij de boodschap niet, de boodschap is toch machtig genoeg om hem nieuwe hope en nieuwen levensmoed te storten in de ziel en te maken, dat hij den gifbeker niet drinkt. De he- melklanken laten hem niet los. Ja, voorwaar, het Paasch lied is een macht, machtiger zelfs dan de vreeselijke macht van wanhoop en ongeloof. Het is een overwinning, over winnende al wat overwonnen moet worden om den mensch tot een eeuwigheids-mensch te maken, vol dank en vol moed en vol hope. Aan den Paaschmorgen heeft God laten zien wat Hij kan. De „uitnemende grootheid zijner macht", de „werking van de kracht zijner sterkte" is in de opwek king van Jezus met ongeëvenaarden luister openbaar ge worden Al die macht van overpriesters en Farizeën, al die macht van koningen en stadhouders, al die macht van on trouw en verraad, al die macht van boosheid en leugen, al die reuzenmacht is te schande gemaakt, als de Gekruisigde levend wordt. Die in den hemel woont lacht. De overwon nene staat daar als Overwinnaar. De gerechtigheid heeft gezegevierd. De waarheid heeft gezegevierd. God heeft ge zegevierd Daarom, komt, alle gij vermoeiden en geplaagden, alle gij beangstigden en hulpeloozen, komt en hoort het oude stormgezang van de kracht Gods, hoort het lied van de overwinning, van de overwinning des Heeren, en hoort het zoo, dat ge niet nalaten kunt het zelf mee te zingen en het altijd weer nieuw te zingen „de Heer is waarlijk opgestaan Wanneer het er droevig en somber gaat uitzien in de wereld wanneer men de vrijheid in 't graf legt, en de waarheid met kerkelijk of staatkundig gezag ten doode doemtwanneer Pilatus en Herodes vrienden worden wan neer menschen, die het goede willen werken, zich hun werk bij de handen zien afbreken wanneer de gemeente in den nood der tijden 't gevoel krijgt alsof alle grond haar weg zinkt onder de voeten ook dan is het geen tijd om te vertsagen en wanhopig te worden. Het heeft er nog slechter uitgezien in de wereld dan het er nu in de wereld uitziet. Toen namelijk, toen men den Heer der heerlijkheid zeiven verwierp, 't Leek alsof het toen voor de menschheid voor goed nacht zou worden en altijd nacht blijven. Maar de zon ging op, de Paaschzon. Daarom „goeden moed En als straks onze ure komt om te scheiden, welnu, dan

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1