VOOR ZANDVOORT EN AERDENHOUT No. 2 ZONDAG 11 MEI 1913 2de Jaargang Pinkster-Zegenbede. DE ZONDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Abonnementsprijs Per Jaargang1.50 3 Maanden 0.50 Afzonderlijke nummers005 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort- Jhr. Dr. M F. van LENNEP - Aerdenhout. Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 zandvoort - Telefoon No. 27 Advertentiën 1 5 regels0.55 Elke regel meer„0.10 Dienstaanbiedingen 1 —5 regels 0-35 Elke regel meer«0 06 Bij abonnement extra korting Zondag, 1ste Pinksterdag, 11 Mei 1913, Ned. Herv. Gemeente: v.m. 10 uur, Ds. G. Posthumus Meyjes. Extra-collecte voor de Zending. Maandag, 2de Pinksterdaggeen dienst. De gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. II Corinthe XIII vs. 13c. Geen heerlijker bede dan deze, die van Godswege tot u komt, mijn Lezer, als Zijn groet, Zijn wensch, Zijn gave op het aanstaand Pinksterfeest. De gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. „Amen" laat de Apostel op deze woorden volgen. „Amen", fluistert de Geest. En allen die dit lezen zeggen „Amen", met ons allen samen en met een ieder onzer persoonlijk zij de gemeenschap des Heiligen Geestes, van nu aan tot in eeuwigheid. Is dit inderdaad uw Pinksterverlangen Is er waarlijk in uw ziel zulk een „Amen" op het „Amen Gods" Bidt ge voor u-zelf, bidt ge voor anderen om een milden Pink sterzegen? Roept mijn tekstwoord een echo wakker in uw hart Erkent ge dat er niets zoo heerlijk en niets zoo begeerlijk is als de vervulling der belofte de Geest der Waarheid zal bij u blijven en zal in u zijn Als deze toezegging dan maar niet door iemand ver ijdeld worde. De veronderstelling, waarvan in mijn tekst wordt uitgegaan, is dat er tusschen den Heiligen Geest en tusschen ons gemeenschap mogelijk is. Beantwoordt onze toestand aan die veronderstelling Kan er gemeenschap tusschen den Heiligen Geest en tusschen u, tusschen u en tusschen den Heiligen Geest bestaan? De teeder-klinkende zegenbede de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen, dringt tot het ernstigste zelfonderzoek. De wereld kan Hem niet ontvangen zij kent Hem niet en ziet Hem niet. Zij, die niet uit den Geest zijn geboren, kunnen wel Zijn invloed ondergaan; Zijn nabijheid, Zijn onderwijs, Zijn verlichting, Zijn overtuigingskracht ervaren maar gemeenschap met den Heiligen Geest hebben, kunnen ze niet. De Heilige Geest kan alleen inkeeren tot het geheiligde hart. Gemeenschap met Hem is alleen bestaanbaar, waar de gemeenschap met de zonde is verbroken. Wie dit verstaat, hem klinkt de Pinkstergroet van onzen tekst niet alleen liefelijk en vredig in de ooren, maar als een aangrijpend-ernstige wekstem tot inkeer. „Amen" volgt op de zegenbede en „Amen" beteekent zoo is het. Wat antwoordt onze mond en wat zegt óns geweten De gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u, als ge opstaat en als ge nederligt; als ge rust en als ge arbeidtin de drukte van het leven en in de eenzaam heid in uw woonkamer, uw werkplaats, uw winkel in dagen van droefheid en blijdschap bij overvloed en gebrek bij gezondheid en ziekte beide in leven en in sterven. Spreekt ge daar uw „Amen" toe? Welgelukzalig is de mensch, die gehoor heeft gegeven aan den eisch bekeert u. Hij heeft de voorwaarde aan het vervullen van de Pink sterbelofte volbracht. Welgelukzalig is de mensch, die dezen eisch hoe lang ook veronachtzaamd, nu haastig volbrengt. De gemeenschap des Heiligen Geestes is zulk een vol- zalige gemeenschap. De zaligste gemeenschap is de gemeenschap van den Heiligen Geest. Niet zonder oorzaak wordt in onzen tekst „de genade van onzen Heer Jezus Christus" éérst genoemd, en dan „de liefde van God". Want eerst door de genade van onzen Heer Jezus Christus wordt de liefde van God volle réaliteit voor ons. Maar nu volgt ook nog de „gemeenschap des Heiligen Geestes". De Heilige Geest eigent ze ons toe, èn de genade èn de liefde. Hij is het, die in ons de stellige gewisheid werkt dat onze zonden vergeven zijn om Zijns Naams wil. Van den hemel daalt Gods liefde en komt tot de poort van ons Hart. Maar hoe komt die liefderijke genade, die genaderlijke liefde ons hart binnen Hoe wordt het feit van de vergeving der zonden een overtuiging van de vergeving der zonden Hoe komt een mensch er toe te gelooven aan zijn eigen redding? Hoe leert hij danken: Jezus neemt de zondaars aan, mij ook heeft Hij aangenomen Alleen de Heilige Geest, de Heilige Geest alléén brengt den mensch zoover. Alléén onder de inwerking van den Heiligen Geest houdt het vragen en het zoeken en het twijfelen op, om plaats te maken voor het vinden van de rust, voor de rust van het vinden, voor de vreugde der zekerheid en de zekerheid der vreugde ook voor mij Juist voor mij Ondanks alles toch voor mij I Wie zou deze zekerheid niet als zijn onverliesbaar eigen dom willen bezitten Wie haar niet overal en altijd in zich wenschen om te dragen Klinkt er in uw ziel niet een juichend „Amen", nu de Pinksterzegen u wordt toegebeden de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen De benaming Heilige Geest herinnert ons Gods eisch weest heilig want ik ben heilig. Maar ook, en niet minder, de belofte: de heiligheid is u in den Heiligen Geest ge schonken. De Wet zegtgij zult heilig zijn, zij legt mij de heiligheid op, maar ik kan dit ideaal niet bereiken. Ik moét en ik

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1