VOOR ZANDVOORT EN AERDENHOUT No. 5 ZONDAG 1 JUNI 1913 2de Jaargang. Alvermogend. DE ZONDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG abonnementsprijs Per Jaargang1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers005 REDACTIE: O. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort- Jhr. Dr. M F. van LENNEP - Aerdenhout Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 Zandvoort - Telefoon No. 27 Advertentiën 1 5 regels0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen 1—5 regels 0.35 Elke regel meer„0 06 Bij abonnement extra korting Zondag 1 Juni 1913, Ned. Herv. Gemeente: v.m. 10 uur: Ds. G. Posthumus Meyjes. Extra-collecte voor de Kerk. Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Filippensen 4, vs. 13. In den oorspronkelijken tekst is dit woord van den Apostel schooner, dan 't klinkt in ónze vertaling. In ónzen Bijbel staat 't persoonlijk voornaamwoord vóór op „Ik". In 't Grieksch niet. Daar staatalle dingen vermag ik. Zóó wordt aanstonds de schijn vermeden als was 't Paulus er om te doen zich-zelf op den voorgrond te dringeniets van zicll-zelf te gaan zeggen. Maar dat is allerminst het geval bij den man, wiens devies luidt„niet ik, maar de genade Gods die met mij is." Saulus zei „ik". Paulus zegt niet ik. Saulus' leven was Saulus. Paulus' leven was Christus. Dan lees ik in onze vertaling „ik vermag alle dingen door Christus". Maar er staat letterlijk in. Voelt ge het verschil Door Christus, dat zou zijn door Zijn toedoen, door Zijn hulp, door middel nan Hem. Dan kan Christus iemand echter nog vreemd zijn. Dan kan zoo'n daad nog gedwongen zijn gedaan tegen wil en dank. In Christus, d. i. in Zijn gemeenschap. En waar gemeenschap is, daar is eenheid daar is ver- eeniging. Van een daad in Christus gedaan krijgen wij absoluut geen eer. Hij krijgt die alleen. Want Hij heeft haar gedaan. Hij alleen Een rank draagt vrucht door regen en zonneschijn. Maar een rank draagt vrucht in den wijnstok. Door Christus kan iemand vele dingen doen. Maar in Christus kan hij alle dingen doen. Met liulp van Christus brengen wij 't een héél eind. Ingeplant in Christus brengen wij 't echter ten einde toe. Dan doen wij 't niet meer door Hem, maar dan doet Hij het door ons. Alle dingen vermag ik in Christus. De beste handschriften laten ook dien naam „Christus" weg. Zij hebben alleen ditalle dingen vermag ik in Hem, die mij kracht geeft. „In Hem". 't Is immers ook totaal overbodig te zeggen wie die „Hem" hier is Wie ter wereld, wie anders dan Christus heeft de kracht, die iemand in staat stelt alle dingen te doen en kan dus geven de kracht, die iemand in staat stelt alle dingen te doen Er is kracht in de wereld maar hoe zwak is die kracht, vergeleken bij de kracht Gods Vooral in onzen tijd staan de menschen bijna voor niets meer. Zij kunnen bijna alles. Maar dat bijna alles, wat ze vermogen, blijkt slag op slag in duizend gevallen, neer te komen op „bijna niets". Er is krachtiger kracht noodig om alle dingen te ver mogen, dan waarover alle menschen samen te beschikken hebben. Die krachtiger kracht, die almachtige kracht is alleen in Hèm, wiens naam ik niet behoef te noemen. Wiens openbaring in deze wereld is geweest een open baring van kracht. Wiens wonderen waren krachtige daden. Wiens Evangelie is betooning van kracht. Wiens koninkrijk is gelegen in kracht. Door wien de geloovigen versterkt worden met kracht. Naar wiens werking zij strijden, die in hen werkt met kracht. Alle dingen vermag ik in Hem die mij kracht geeft. In 't oorspronkelijk is voor wat door onze vertalers met „kracht geven" is overgezet, een woord gebruikt, waarvan is afgeleid de benaming van een spring-stof welbekend als „dynamiet". Er is menschelijke dynamiet. En de werking daarvan is afbrekend. Er is ook goddelijke dynamiet. En de werking daarvan is opbouicend. Door 't menschelijlc dynamiet valt, hetgeen stond. Door 't goddelijk dynamiet staat, hetgeen viel. Ais menschen hun dynamiet tegen iemand gebruiken, is 't met zijn leven gedaan hij is ontzield. Als de explosie van Gods dynamiet in iemand plaats grijpt, begint eerst zijn leven. Hij wordt bèzield. Hoe dieper een mensch wegkrimpt in den mijngang, waarin God zijn dynamiet heeft gelegd, hoe hooger zijn jubel stijgt Alles, alles in Hem. De toepassing onzer overdenking ligt voor de hand. Als een mensch in Christus alles vermag, dan komt het er dus voor iedereen, en derhalve ook voor U en voor

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1