VOOR ZANDVOORT EN AERDENHOUT No. 8 ZONDAG 22 JUNI 1913 2de Jaargang. Navolgers Gods. 1 DE ZONDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG abonnementsprijs Per Jaargang1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers„0 05 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort- Jhr. Dr. M. F. van LENNEP - Aerdenhout. Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 zandvoort - telefoon No. 27 Advertentiën 1—5 regels0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen 1—5 regels 0.35 Elke regel meer„0 06 Bij abonnement extra korting Zondag 22 Juni 1913, Ned. Herv. Gemeente v.m. 10 uur: Ds. G. Posthumus Meyjes. Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen. Efeze 5 vs. 1. Welk eene roeping, ons in dit tekstwoord voorgehouden Niets minder wordt van ons geëischt èn verwacht dan dat wij zijn „navolgers Gods" Tot iets hoogers kan nie mand ons opwekken een uitnemender voorbeeld kan ons niet worden gesteld; God-zèlf is 't exempel, ons voorge houden 't ideaal, dat ons wenkt, is het volmaakte ideaal. Dat hebben wij te verwerkelijken in ons leven. Maar dat is immers onmogelijk Verliest de Apostel, die ons er toe vermaant, niet den oneindigen afstand uit 't oog die er is èn eeuwig zijn zal, tusschen den Schepper en het schepsel Kan de navolging Gods wel ooit iets anders zijn dan een hoogst-gebrekkige navolging, zelfs bij degenen die met deze navolging den meesten ernst maken Of zou 't alleen maar de bedoeling wezen dat wij God alleen in Zijne liefde moeten navolgen, daar immers in den samenhang van den tekst alle nadruk op de liefde wordt gelegd Alsof t er dan beter voor ons op wordtAlsof wij kun nen zeggen dat Paulus de navolging Gods tot Diens liefde beperktIs niet 't Hóógste in God juist Zijne liefde Is 't Hem navolgen in de liefde niet juist 't Hem navolgen in hetgeen Hij is Zeker is dit de bedoelingdat wij, als God, moeten liefhebben. Maar die nu zegt dat méér dan dit ook niet gevraagd wordt, vergeet dat er niets meer is dan de liefde, want de liefde is de mééste Liefhebben als God! niet zoo maar in 't vage weg, maar de menschen liefhebben is de eiscb. Geen denkbeeldige, geen /cfeanf-menscben, maar menschen met al hun menschelijke zwakheden en eigenaardigheden en gebreken Niet alleen de beste onder hen, maar ook de slechte, ook de allerslechtste Niet alleen die óns liefhebben, maar ook die óns haten Niet „lieverig" zijn, want „beverigheid" is geblankette venijnigheid Niet altijd even-lief zijn, want echte liefde kan ook hard en streng wezen Niet liefhebben „bij buien, onberekenbaar als de onberekenbaarheid-zelve Maar waarachtig liefhebben en dusliefhebben met het geduld en de volharding en de zachtmoedigheid en de wijsheid en de flinkheid en de zachtheid en de trouw der waarachtige liefde. Zonder te vragen: geeft 't wat Zonder te bedelen wat krijg ik er voor zonder te rekenen met 't succesmet blijdschap en toewijding, zonder opzet en zonder vertoon, tegen alle bedenkingen van anderen in en tegen alle bedenkingen van 't eigen hart in, zóó lief te hebben met de liefde waarmede God óns heeft liefgehad èn liefheeft èn liefhebben blijft, wie durft zeggen dat dit gaat zonder strijd en zonder gebed wie durft zeggen dat hij daarin nooit is te kort geschoten dat God hem altijd als Zijn navolger in de liefde kan erkennen en mag erkennen En toch God laat van Zijn eischen niets vallen. Hij laat niet afdingen. Hij is niet voldaan als 't er maar zoo n beetje op lijkt. Het gebod is absoluutzijt dan navolgers Gods Is 't niet om te vragen wie kan dan zalig worden Mijn Lezer er is maar een weg die leidt tot 't volbrengen uwer roeping. Paulus wijst dien weg, als hij zegt„zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen". Dus niét als liefhebbende, maar als geliefde kinderen. Niet onze liefde tot God maakt ons bekwaam Hem na te volgen in de liefde, maar Gods liefde tot ons. Wie 't van zijn eigen liefde verwacht, verwacht het van iets onbestendigs, iets onzekers, iets onbetrouwbaars. Wie de kracht tot liefhebben zoekt in zich-zelf of in iets van zich-zèlf, al is 't ook in zijn geloof, berokkent zich voortdurend teleurstelling en verdriet. Zijn leven is een leven van onvoldaanheid en onrust en machteloosheid. Zijn levensgeschiedenis is een droeve geschiedenis van neder lagen. Hoe anders wordt dit, als wij verstaan dat Gods liefde de drijfkracht is tot onzen wandel in de liefde als wij ons gedurig herinneren dat wij zijn Gods geliefde kinderen. Een kind dat zich een geliefd kind weet, is een sterk kind, een dankbaar kind, een gehoorzaam kind, een goed kind, een weder-liefhebbend kind. Zoo ligt dan ons behoud in de toeëigening dier heerlijke benaming „geliefde kinderen Gods" Ziet, hoe groote liefde ons de Vader gegeven heeft Zoo gróót is die liefde dat wij „kinderen Gods" genaamd worden. En wij zijn het, wij zijn het Aan die liefde Gods U dan overgegeven met heel uw hart Dit is het geheim van de navolging Gods de liefde van Christus dringt ons P. M.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1