VOOR ZANDVOORT EN AERDENHOUT No. 10 ZONDAG 6 JULI 1913 2de Jaargang. Uw Vader. Mededeelingen. DE ZONDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZAT/ER DAG Abonnementsprijs Per Jaargang1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers0 05 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort- Jhr. Dr. M F. van LENNEP - Aerdenhout- Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 zandvoort - Telefoon No. 27 Advertentiën 1 5 regels0 55 Elke regel meer„0.10 Dienstaanbiedingen 1 -5 regels 0.35 Elke regel meer„0 06 Bij abonnement extra korting Zondag 6 Juli 1913, Ned. Herv. Gemeente v.m. 10 uur: Ds. G. Posthumus Meyjes. Uw Vader weet wat gij van noode hebt. Mattheus 6 vs. Sm. „Uw Vader", zegt Jezus. Wat brengt die naam ons God dicht nabij. Wij kunnen er geenen anderen voor in de plaats stellen, zonder dat meteen het teedere, vriendelijke, vertrouwelijke weg is. „Uw Vader". Zoo sprekende, heeft de Heiland ons ge toond met wien wij te doen hebben, als we bidden. Wij spreken tot den I ader, tot onzen Vader. Tegen wie zeide Jezus: „Uw Vader"? Welke menschen waren de toehoorders bij de Bergrede? Het was een ge- mengd gehoor, waarvoor de Heer de grondwet van het Koninkrijk der hemelen ontvouwde. Er waren zeker belang stellenden onder, nieuwsgierigen, vrienden, vijanden, jongen en ouden. Maar één ding hadden ze gemeen ze waren allen zon daren. Tot hén zegt de Heer: „uw Vader". Is God dan de Vader van alle menschen? Maar wat dacht ge dan God is de a/-Vader, want Hij heeft allen geschapen, maar ook: Hij heeft al zijn schepselen lief-, alzóo lief heeft God de wereld gehad. Ook zijn alle menschen kinderen Gods. Maar er zijn er, die het slechts éénmaal zijn krachtens hun geboorte. En er zijn er, die het twéémaal zijn krachtens geboorte én wéder-geboorte. Bij den ongeloovige dekken naam en wezen elkander niet. Een geloovige heet een kind Gods en is een kind Gods. „Uw Vader". Als deze Vader naam ons nu maar niet tot een voorstelling van God leidt, gelijk zoovele menschen er éen op na houden. Ik denk aan die menschen, die altijd spreken van den „goeden" God. „Goed" is dan zooveel als „goedig". Een God, die geen kwaad doet; die met zich sollen laat; een Vader, dieniets heeft in te brengen eigenlijk een Grootvader, die zijn kleinkinderen bederft. „Uw Vader", dat is de heerlijkste boodschap, die ons ge bracht worden kan. „Uw Vader", dat is de Vreesélijkste boodschap, die ons gebracht worden kan. Want als we Zijn liefde versmaden, ■dan versmaden we de hoogste liefde. Als iemand zijn vriend niet liefheeft, is hij schuldig. Als iemand zijn naaste niet liefheeft, is hij een over treder der wet. Als iemand zijn broeder niet liefheeft, hoe zou hij God liefhebben Als iemand God niet liefheeft, heeft hij zijn Vader niet lief. En zijn Vader niet liefhebben, dat is de verdoemenis. „Uw Vader". En dan volgt „weet wat gij van noode hebt." Er staat niet: Uw Vader is alwetend, maar: Uw Vader weet alles van U. Wat gij van noode hebt. Gij, jonge mensch en gij, oude van dagen. Gij, eenzame en verlatene en gij, die leeft in drukke omgeving. Gij, bekommerde en twijfelmoedige en die het gevoel hebt, als gaat 't niet zooals het gaan moést en ook wel gaan kón. Gij, bedroefde en gij, gelukkige mensch. Wie gij ook zijn moogt, uw Vader weet wat gij van noode hebt voor het tijdelijke en voor het eeuwige voor uzelf en voor de uwen, voor uw arbeid, en strijd en zorg en zonden in het leven en in het sterven. Denk u, mijn Lezer, deze verkondiging eens rustig in. Is het geen veilige gedachte? Is het geen troostvolle zekerheid Hebt ge niet genoeg aan deze waarheid mijn Vader is zóó met mijn persoonlijke aangelegenheden bekend, als had Hij voor niemand te zorgen dan voor mij, als was er in de heele wereld "niemand anders dan Hij en ik P. M. Mededeelingen, vragen, berichten enz. moeten, om in het eerstvolgend nummer te worden opgenomen, aan het adres der Redactie worden toegezonden des Dinsdags, vóór 1 uur namiddags. De opbrengst van de extra collecte voor de Kerk, 1.1. Zondag gehouden, is f31.40, waarin is begrepen een gouden tientje, dat in 't zakje werd gevonden. Evangelisatie-arbeid. Zaterdag, 5 Juli, 's avonds 8 uur in „Ons Huis" Kindersamenkomst. Zondag, 6 Juli, 's middags 3 uur, Samenkomst (Bad- koetsenloods Paradijsweg). Woensdag 9 Juli, 's avonds 8 uur, in „Ons Huis" (wijk kamer) Samenkomst met tijdelijk alhier vertoevende jonge meisjes, waartoe ook Zandvoortsche meisjes toegang hebben.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1