VOOR ZANDVOORT EN AERDENHOUT No. 11 ZONDAG 13 JULI 1913 2de Jaargang. X De deur sluiten. DE ZONDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG abonnementsprijs Per Jaargang1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers„0 05 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zan/lvoort- Jhr. Dr. M F. van LENNEP - Aerdenhout Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr 9-13 Zandvoort - Telefoon No. 27 Advertentiën 1 5 regels0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen 1 -5 regels 0 35 Elke regel meer„0 06 Bij abonnement extra korting Zondag 13 Juli 1913, Ned. Herv. Gemeente v.m. 10 uur: Ds. G. Posthumus Meyjes. v.m. II Uhr (i. d. Prot. Kirche) Deutsch-Evangelischer Gottesdienst Pfarrer Hartung, aus Gernrode. Uw deur gesloten hebbende, bid. Mattheus 6 vs. 6. Ga in uw binnenkamer om te bidden. Gij vindt daar Uw Vader om mede te spreken. Maar als ge bet doet, vergeet dan niet de deur te sluiten. Welke deur? Er is niet maar één deur, er zijn twéé deuren. En ze moeten beiden dicht zijn. Als de deur van het vertrek, waarin we ons bevinden, dicht is, de sleutel omgedraaid en de grendel er voor geschoven, zijn we nog niet alleen. Is de kluizenaar alleen in zijn eenzame hut? Is de monnik alleen in zijn getraliede cel Ook het hart heeft een deur. En als die bij het gebed blijft openstaan, helpt het niet veel of wij de kamerdeur al hebben gesloten. Het bid-vertrek binnengaande, moeten wij vooral niet verzuimen de deur van ons hart, die zoo licht naar de zijde der wereld blijft openstaan, stevig te grendelen. Anders komen door die deur duizend dingen naar binnen, terwijl we bidden. En ons gebed wordt tot ijdelheid. En het komt dus niet waarachtig tot een ontmoeting met den Vader. Als wij bidden, hebben we zorgvuldig buiten te sluiten al wat het gebed verhinderen kan. Dat is veel en velerlei. Laat ik iets daarvan noemen, dan kunt gij, mijn Lezer, het lijstje zelf wel aanvullen. Sluit de deur voor vijandige gezindheid jegens den naaste. Gij kunt tegen God onmogelijk „Vader" zeggen, als ge niet eerst tot uwen naaste „broeder" hebt gezegd. Hoe kunnen wij op schuldvergiffenis van zijnentwege rekenen, als we bij de bede daarom niet oprecht kunnen verklaren, dat ook wij vergeven onzen schuldenaren Sluit de deur voor de wereldschgezindheid. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Bidden is zijn ziel opheffen tot God. Maar, hoe kunnen wij haar opheffen, als we haar bezwaard hebben met den last van allerlei dingen, die haar neertrekken en binden aan de aarde? Er kan immers geen sprake zijn van een ontmoeting met dien Cod, die alles voor ons zijn wil, tenzij het bij ons komt tot een waarachtige overgave van al het onze aan Hem Hoe zou het kind het Vader-hart vinden, als het weigert te gehoorzamen aan het Vader-tvoord-, „mijn zoon, geef mij uw hart" Sluit de deur voor onboetvaardigheid. Wij behoeven niet zonder eenige zonde te zijn als we naderen tot God. Wij behoeven niet met bidden te wachten tot wij er van binnen fatsoenlijk genoeg uitzien om voor God te verschijnen. We moéten en mogen en kunnen ook alleen maar komen, zooals u e zijn. Maar het moet wel onze oprechte begeerte zijn van alle zonde vrij te worden. Als we zonder berouw bidden, komt er van het bidden niets terecht. Ieder oprecht gebed heeft tot grondtoon „ik ben niet meer waardig Uw kind genaamd te worden". Sluit de deur voor alle tigenzinnigheid. Er schuilt achter vele gebeden zooveel hoogmoed en onwilligheid. Men schrijft den Vader voor, wat Hij doen moet. Men bedoelt niet dat Zijn wil moge geschieden, maar dat Zijn wil moge veranderd worden. Men maakt zooveel haast. Bij het gebed echter past ons geheele overgave. Wat God doet, dat is welgedaan. Zooals God doet, is het welgedaan. Wanneer God 't doet, is het welgedaan. Sluit de deur voor allerlei afleiding. Bij het gebed sluiten wij immers juist de oogen dicht om niet te worden afgeleid Maar hoeveel afleiding is er van binnen, waartegen het dichtdoen onzer oogen niet helpt! Als we onder het bidden onze gedachten haar vrijen loop laten, spreken we misschien vele woorden en maken we misschien lange gebeden, maar God kan er geen wijs uit worden. Daarom, als gij bidt, sluit de deur van uw hart voor de droeve dingen die u geheel in beslag nemen en voor de blijde dingen, die u zoo vervullen. Waak ertegen, dat allerlei herinneringen, gedachten, vooruitzichten, overleg gingen, voornemens, de deur van uw hart rusteloos in en uit zouden gaan, terwijl gij bidt. De Vader kan alleen met ons spreken, als we waarlijk alleen met Hem zijn. Sluit de deur en houd haar gesloten zoolang als ge bidt. P. M.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1