VOOR ZANDVOORT EN^ERDENHOUT No. 15 ZONDAG 10 AUGUSTUS 1913 2<>e Jaargang. Middelmatigheid. Voor eiken dag. DE ZONDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZAT E/R DAG ABONNEMENTSPRIJS Per Jaargang1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers005 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEVJES - Zandvoort. Jhr. Dr. M. F. van LENNEP - Aerdenhout Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 Zandvoort - Telefoon No. 27 Advertentiën 1—5 regels0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen 1—5 regels 0.35 Elke regel meer006 Bij abonnement extra korting Zondag 10 Augustus 1913, Ned. Herv. Gemeente v.m. 10 uur: Ds. G. Posthumus Meyjes. v.m. 11'/s Uhr Deutsch-Evangelischer Gottesdienst (i. d. Prot. Kirche) Pfarrer Hartung, aus Gernrode. En ook die de twee talenten ontvangen had, kwam ook tot hem, en zeide: heer! twee talenten hebt gij mij gegeven; zie, andere twee talenten heb ik boven dezelve gewonnen. Zijn heer zeide tot hem: Wèl, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten: ga in in de vreugde uws heeren, Mattheus 25 vs. 22, 23. In de gelijkenis van de talenten trekt de man, die middenin staat, het minst de aandacht. De hoogbevoorrechte dienstknecht, die met zijn vijf talenten vijf andere wint, treedt 't meest naar voren. Ook de booze dienstknecht, die zijn ééne talent in de aarde begraaft, bekleedt in de teekening een belangrijke plaats. De man met de twee talenten, de gewone mensch, die noch door bijzondere gaven, noch door bijzondere ondeugden zich onderscheidt, raakt haast van zelf op den achtergrond. En toch is hij het, die de groote meerderheid vertegen woordigt. Hij is de middelmatige mensch, op wien wij 't allermeest gelijken. Men heeft gezegd: „God moet wel een bijzondere voorliefde hebben voor gewone menschen, want van dat soort heeft Hij er zoo bijzonder veel geschapen." En nu is het juist die gewone, middelmatige mensch, die in hooge mate bemoediging noodig heeft. Het is een van de ernstigste oogenblikken in 't leven, het oogenblik, waarin iemand tot de ontdekking komt, dat hij zulk een mensch is. Bij de meesten onzer komt zich op zekeren dag de over tuiging aanmelden, dat wij geen bekwaamheid genoeg hebben om iets buitengewoons te verrichten; dat wij nooit schitteren zullen in de wereld; dat wij eenvoudig tot de groote massa behooren En niets schijnt beter in staat te zijn om onzen ijver te verlammen en onze geestdrift te dempen, dan de zekerheid dat wij maar een gewoon mensch zijn, dood gewoon. Maar dan heeft ook de Heiland voor ons een woord van bemoediging en vertroosting. „Uw arbeid", zegt Hij, heeft evenzeer beteekenis en vindt dezelfde waardeering als die van den dienstknecht met de vijf talenten". Beiden ont vangen precies dezelfde vriendelijke lofspraak: „Welgedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht!" En het is niet onmo gelijk, dat een mensch met twee talenten meer heldhaftige eigenschappen bezit, dan de mensch, die vijf talenten ontving. Groote gaven aan 't werk te zetten, is misschien vrij gemakkelijk. Maar gewone gaven te ontvangen, en het zóóver te brengen, dat men er mede doet al wat men er mede doen kan, zie, dat is zeker iets van groote beteekenis, een heldendaad, die eerbiedige erkenning verdient. Wij zien niet zelden dat menschen met vijf talenten ver slappen en den moed opgeven. Wij zien soms dat menschen met twee talenten in hun plaats komen. Wij zien dat menschen met twee talenten wel eens meer vrucht dragen, dan menschen met vijf talenten. Niemand verhoovaardige zich op groote gaven! Niemand worde ontmoedigd door de gedachte dat hij maar gewone gaven bezit! Niet aan de buitengewone gaven is de belofte der rijkste vruchtbaarheid geschonken, maar aan het trouw en ijverig gebruiken van de bescheiden bekwaamheden, die wij als een ons toevertrouwd talent uit Gods hand aannemen. Vrij naar het Engelsch.j Verzameld door C. B. Als er niets anders bestond dan de materie, zou er ook geen materialisme bestaan. Naville. Indien gij voor God vreest, zoo werp u in zijne armen. Augustinus. Het leven hier beneden is geen feestdag, nóch een dag om te treuren; het is een werkdag. Vinet. Er is in Jezus genoeg licht voor hen, die zien willen en genoeg duisternis voor hen, die niet zien willen. Pascal. De bewering mag ongerijmd schijnen, maar de moderne wetenschap dankt haar ontstaan aan het Christendom. Duboys-Reymond. De mensch beweegt zich, maar God bestuurt zijne gangen. Bossuet. Als de twijfelaar het waagde zijn twijfel tot het einde toe door te trekken, dan zou hij moeten gelooven. Pascal.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1