VOOR ZANDVOORT EN AERDENHOUT No. 16 ZONDAG 17 AUGUSTUS 1913 2^e Jaargang. De Zaligmaker DE ZONDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Abonnementsprijs Per Jaargang1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers005 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort- Jhr. Dr. M. F. van LENNEP - Aerdenhout- Adres voor de Administratie P. SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 ZANDVOORT - TELEFOON No. 27 Advertentiën 1—5 regels0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0 06 Bij abonnement extra korting Zondag 17 Augustus 1913, Ned. Herv. Gemeente v.m. 10 uur: Ds. G. Posthumus Meyjes. v.m. I I '/2 Uhr Deutsch-Evangelischer Gottesdienst (i. d. Prot. Kirche) Pfarrer Sartorius, aus Radnitz. En de zaligheid is in geenen andere. Handelingen 4 vs. 12. Jezus Christus is Zaligmaker, Redder, Behouder. Maar Hij is dat niet als één uit velen, Hij is niet 'n Zaligmaker, maar de Zaligmaker, de eenige. Er staat maar éen ladder opgericht tusschen hemel en aarde; er is maar éen deur, éen brug, éen poort, éen weg, éen naam tot zaligheid gegeven. Dat hebt gij natuurlijk meer gehoord, mijn Lezer, maar handelt gij er ook naar? Er gaapt nog zoo dikwijls een diepe afgrond tusschen onze beginselen en overtuigingen aan de éene z.jde en de inrichting van ons leven aan den anderen kant. Als de zaligheid in geenen andere is, waarom strekken we dan zoo dikwijls de handen begeerig uit naar de wereld en haar heerlijkheid? Waarom verwachten we ons heil nog zoo menigmaal van de menschen waarom zoeken we het tel kens weer bij ons zélf? De zaligheid is alleen in den Zaligmaker die voor ons gestorven en opgewekt is. Eén Zaligmaker. Maar één. En die Eéne is niet ver weg. Niet gebonden aan eenige beperking. Hij is in den hemel èn op de aarde. Vlak bij een ieder, die Zijn nabijheid be geert. In het hart der Zijnen. Eén woord maar en Hij hoort ons. Eén zucht en Hij verstaat van verre onze gedachten. En die eenige Zaligmaker is tegelijkertijd de eeuwige Zaligmaker. Ook als Zaligmaker is Jezus Christus dezelfde, gisteren en heden en tot in eeuwigheid. Eén Zaligmaker. Maar één. En die ééne Zaligmaker is de volkomen Zaligmaker. Indien Jezus Christus, ik spreek als een dwaas, indien de eenige Zaligmaker ons wel iets maar niet alles kon geven wat wij behoevenindien Hij ons wel een eind- weegs naar den hemel maar niet in den hemel kon brengen indien Hij ons alleen in dit leven kon zaligmaken, maar geen zaligheid voor ons had na dit levenof indien Hij alleen het toekomende leven tot een zalig leven kon maken, maar voor het tegenwoordige leven geen beloften van zalig heid had, dan zou de boodschap van den éénen Zaligmaker geen blijde boodschap voor ons zijn. Maar, HallelujaDe éene Heiland is de algenoegzame Heiland. De zaligheid, die Hij geeft is vol-zaligheid. God is maar niet een God van Zaliglieid maar een God van Zalig heden. Hoe zalig is het volk dat naar Zijn klanken hoort! Dat is geen vraag, maar een uitroep van overrijke dankbaarheid. De zaligheid van den Zaligmaker gaat al ons denken en gelooven onuitsprekelijk ver te boven. Eén Zaligmaker. Maar Eén. Nu is het natuurlijk van het grootste belang te weten, of Hij, die alléén de Zaligheid heeft, ook de Zaligheid geeft, geeft aan een ieder, die Hem daarom bidt. Er zijn er die dit in twijfel trekken. Sommigen doen dat uit valsche nederigheid, om klein te schijnen in de oogen der menschen. Anderen betwijfelen de bereidwilligheid van den Zalig maker, omdat ze op die manier het beste kans zien in hun eigen on-zaligheid te blijven volharden. Maar er zijn er ook, die niet durven gelooven dat de Zaligmaker ook 'hiin Zaligmaker zijn wil, omdat ze in vol komen oprechtheid zichzelf die zaligheid niet waardig keuren. Dit is echter misverstand. Want de ééne Zaligmaker werpt niemand uit die tot Hem komt. Niemand! Den jeugdigste niet en den grijsaard niet; den rijke niet en den arme niet; ook den allergrootsten zondaar niet. Hij noodigt alle vermoeiden en beladenen tot Zijn rust. De zaligheid is in geenen andere. Zóó naar de ontken nende zijde. En naar de bevestigende: het zal zijn dat een iegelijk die den naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Eén Zaligmaker. Maar één. Maar die Eéne dringt Zijn zaligheid aan niemand op. Wij moeten door Hem gered willen wordenons door Hem laten verlossen, Hem bidden dat Hij onze boeien breke. Wij moeten Hem door het geloof aangrijpen. Zóó wordt Hij alleen ónze Zaligmaker. Zie, nu is het de dag der Zaligheid. Nóg is het: de zaligheid is in Jezus Christus voor een ieder die gelooft. Maar: de Redder zal eens Rechter zijn. Maranatha, de Heer komt! P. M.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1