VOOR ZANDVOORT EN AERDENHOUT No. 17 ZONDAG 24 AUGUSTUS 1913 2 de Jaargang. Verborgen zonden. Voor eiken dag. DE ZONDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Abonnementsprijs Per Jaargang1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers005 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort- Jhr. Dr. M. F. van LENNEP - Aerdenhout. Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 ZANDVOORT - TELEFOON No. 27 Advertentiën 1—5 regels0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen 1—5 regels 0.35 Elke regel meer006 Bij abonnement extra korting Zondag 24 Augustus 1913, Ned. Herv. Gemeente v.m. 10 uur: Ds. G. Posthumus Meyjes. (Maandelijksche extra-collecte voor de Kerk.) v.m. 1 11/2 Uhr Deutsch-Evangelischer Gottesdienst (i. d. Prot. Kirche) Pfarrer Sartorius, aus Radnitz. Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Psalm 19 vs. 13b. Met de verborgen zonden, waarvan in den tekst sprake is, zijn niet bedoeld de zonden die wij doen en die voor andere menschen verborgen zijn. Natuurlijk ook niet zonden die wij doen en die voor God verborgen zijn. Maarzonden die wij doen zonder dat wij-zelf weten dat we ze doen. Misschien denkt iemand dat zulke zonden er dan ook wel niet zoo heel erg op aan zullen komendat God ze ons in ieder geval wel niet zal toerekenen. Maar: zou God inderdaad wel vragen of we hebben ge weten wat we deden? Zou Hij niet juist vragen of we het hebben kunnen wetenZouden er wel zoo heel veel ver borgen schuilhoeken in ons hart zijn, als we met het zelf onderzoek meer ernst maakten Als wij denken aan al de gelegenheden die wij hebben gehad om tot kennis te komen van onze fouten en gebreken als wij ons te binnen roepen al Gods leidingen die dienen moesten juist om ons tot ons zelf te doen komen als wij ons herinneren hoeveel malen wij onze oogen met opzet hebben gesloten voor het licht, durven we dan nog vol te houden dat de verontschuldiging „ik heb het niet geweten" door God als afdoende zal worden beschouwd Als er nog verborgen zonden in ons hart zijn, dan komt dat omdat we nog altijd weigerden ze te ontdekken. God wil dat we onze eigen Columbus zullen zijn Of zouden we, als we zeggen dat God ook de verborgen zonden bezoekt, klein denken van Hem? Hem gelijk maken aan kleinzielige menschen? Hem beleedigen door Hem voor te stellen als een vitlustigen bediller? Maar is dat dan muggenzifterij de verborgen zonden te bezoeken? Is een zonde klein omdat wij haar over het hoofd zien? Zijn verborgen zonden altijd onbeduidende zonden Ik vermoed dat er onder mijne Lezers wel iemand is, die zegt: dat we de dingen nu niet moeten gaan overdrijven, dat we heusch al genoeg te doen hebben met de ons be kende gebreken om nog te gaan zoeken naar onbekende. Dat een zonde, die aan onze controle ontglipt, toch ook moeilijk een dood-zonde zijn kan. Vergis u niet! Een verborgen onkruidje is niet onschadelijk. Het woe kert ongemerkt voort en verstikt straks het goede zaad. Een verborgen vonkje is niet onschadelijk. Het smeult in stilte voort en onverwachts slaan de vlammen uit, dan is het voor blusschen dikwijls al te laat. Een verborgen vijand is niet onschadelijk. Hij maakt loop graven onder den grond, ondermijnt heimelijk de stad en komt haar binnen eer we het weten. Een verborgen ziekte is niet onschadelijk. Langzaam sloopt ze het lichaam en sleept den lijder ten grave. Een verborgen zonde is niet onschadelijk. Want een ver borgen zonde is een onbestreden zonde en een onbestreden zonde wordt de moeder van duizend andere zonden, die haar onzichtbare draden ongemerkt samenvlechten tot een kabel waarmede we aan handen en voeten gebonden worden. Daarom is het zaak zijn verborgen zonden uit haar ver borgenheid te voorschijn te brengen en dan ernstig te bidden „reinig mij van de verborgen afdwalingen!" Hoe God ons reinigt van de verborgen zonden, zij Hem overgelaten. Als wij niet tegenstribbelen bij die reinigingniet in grijpen; God Zijn werk laten doen; Hem toestaan dat werk aan ons te doen, mede door ons, zoodat Zijn werk ons werk is, dan blijft er van onze verborgen zonden eindelijk geen spoor meer over. De eisch om het te wordenbiddend gehoorzaamd, wordt straks vervangen door de zaligheid van het te zijnrein, gelijk Hij rein is. P. M. Verzameld door C. B. Zonder aandachtige overpeinzing mag de menscli niet bidden. Talmud. Het is verstandig tot vriend iemand te kiezen voorwien wij eerst een beetje bang zijn, iemand in wiens tegen woordigheid wij geen dwaasheden durven zeggen of doen, en wiens verachting wij voor geen geld ter wereld op ons zouden willen laden. Kinosley. Het is goed veel te weten, maar het is nog beter van wat men weet een goed gebruik te maken. N. N.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1