VOOR ZANDVOORT EN AERDENHOUT No. 20 ZONDAG 14 SEPTEMBER 1913 2de Jaargang. Rust. DE ZONDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Abonnementsprijs Per Jaargang1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers„0 05 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort- Jhr. Dr. M F. van LENNEP - Aerdenhout. Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 Zandvoort - Telefoon No. 27 Advertentiën 1 5 regels0.55 Elke regel meer010 Dienstaanbiedingen 1 -5 regels 0-35 Elke regel meer„0 06 Bij abonnement extra korting Zondag 14 September 1913, Ned. Herv. Gemeente v.m. 10 uur: Dr. J. H. Gunning J.Hzn. Predikant-Directeur v/h Haarlemsche Diakonessenhuis. Extra-collecte voor de Kerk. ik zai u rust geven. Matth. 11 28b. Wat ons in dit woord bijzonder treft, is de rustige zeker heid, die er uit spreekt. Jezus zegt nietIk zal beproeven u rust te geven ofallicht gelukt het mij u tot rust te brengen. Maar: Ik zal u rust geven, ik zal het zeker doen. Kom maar, en gij zult merken dat ik het doe. En de ervaring dergenen, die het op dat woord hebben gewaagd, getuigt dat Hij, die het beloofd heeft, getrouw is, die het ook doet. Wie tot Christus komt, brengt het niet alleen maar tot die doffe berusting, die ook de wereld aan een vermoeide schenken kan ook komt hij niet tot een toestand van ver- dooving, die de pijn tijdelijk stilt. Rust vindt hij en rust is evenwicht tusschen het uitwendig lot en de inwendige kracht. Rust is stilling van de stormen die de ziel beroeren. Rust is opklaring der duisternis die het hart benauwt en beangstigt. Rust ishet zich veilig gevoelen in Gods Vader hand, de ervaring van Gods troostvolle, sterkende nabijheid. Rust ishet stillend geloofsvertrouwen dat we niet beter kunnen geleid worden, dan we geleid worden. Wie Christus vindt, vindt de ware rust. Van een ver moeide en beladene wordt hij een mensch die Gods vrede in het hart draagt en van dezen vrede geldtdat de wereld hem niet kan ontrooven. Deze vrede is er voor zijn gevoel niet altijd, maar, alle gevoelens ten spijt, openbaart hij zich telkens weer in betooning van lijdensmoed en lijdenskracht en lijdensoverwinning. Christus geeft ons niet de verklaring van het raadsel des lijdens. Maar diep in het hart werkt en sterkt Hij de troostvolle gewisheid dat niets, en dus ook het lijden niet, ons kan scheiden van de liefde Gods. Een mensch die hiervan innerlijk verzekerd is, is een getroost mensch, een rustig mensch, een sterk mensch, een onverwinlijk mensch. Hoe geeft Jezus iemand rust? Zijn wijze van ons tot rust te brengen is te vergelijken met de manier waarop een mensch ons dat in een enkel geval doen kan. Als we ons moede en gejaagd, mat en slap gevoelen, kan iemands verschijning alleen reeds ons weldadig aandoen, gaat zelfs reeds van zijn stem alleen een kalmeerenden invloed uitgeeft zijn rustig en beslist optreden, zijn overtuigend woord ons een veilig gevoel. Die iemand kan vader of moeder zijn, echtgenoot of vriend. Tegen hun sterkte aanleunende, voelen we ons minder zwak ze scheppen om zich heen een atmosfeer van vrede in hun tegenwoordigheid ademen we als in een zacht en rust- aanbrengend klimaat. Wat een mensch zoo voor een ander zijn kan in enkele gevallen, is Jezus, voor die tot Hem komen, in alle gevallen. Tijdens zijn leven op aarde, was Hij de groote rust- aanbrenger voor alle vermoeiden en beladenen, die tot Hem gingen. Was het niet veilig met Hem te varen op de onstuimige wateren der zee Daalde geen rust in het hart van den zondaar, tot wien Hij sprak de zonden zijn u vergeven Werden bezetenen niet stil als Hij den boozen geest uitwierp Was het niet vredig als Hij het sterfhuis binnen ging en Zijn lichtende gestalte werd gezien bij het sombere graf Maar nü dan, nü dan Hoe brengt Jezus onze onrust tot rust nu Hij niet meer op aarde is Juist zóó, als Hij het deed, toen Hij nog wèl onder ons woonde. Door het geloof treden we met den Heiland in de meest innige gemeenschap en daarvan gaan wondere krachten uit. Geestelijke invloeden zijn de zwakste niet. In de levens gemeenschap met Christus gaat er van Zijn stem stilmakende invloed uit Zijn rust daalt neder in onze onrust en hrengt die tot rust. In droefheid troost Hij ons met den Vader, den God aller vertroosting. Bij tegenspoed en teleurstelling stort Hij ons Zijn eigen lijdensmoed in. Zondebesef en gewetensangst stilt Hij door het woord van Zijn vergevende liefde. Als de dood ons een dierbare ontrooft, doet Hij ons vasthouden aan God, die geen God der dooden is maar van levenden. In de omfloerste ziel ontsteekt Hij de lamp des vertrouwens, die met haar zacht schijnsel de donkerte verlicht, zoodat uit het verslagen hart de bede omhoog rijst Vader, verheerlijk uwen naam De rust die Christus geeft, betoont zich ook hierin de ware rust te zijn, dat ze overblijft, ook als al het andere ons ontvalt. In Christus is het rustig leven èn rustig sterven. Als een der zijnen wordt uitgedragen naar de stille rustplaats van Gods dooden en de achterblijvenden hem het „requiescat in pace": rust in vrede toebidden, gaat hij niet in tot de droeve rust van het kille graf maar tot de blijde rust van het koesterend Vaderhuis. P. M.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1