VOOR ZANDVOORT EN AERDENHOUT No. 22 ZONDAG 28 SEPTEMBER 1913 2de Jaargang. Gods zoekende liefde. Voor eiken dag. DE ZONDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Abonnementsprijs Per Jaargang1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers0 05 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort. Jhr. Dr. M F. van LENNEP - Aerdenhout. Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 Zandvoort - Telefoon No. 27 Advertentiën 1-5 regels055 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen 1 —5 regels 0.35 Elke regel meer„0 06 Bij abonnement extra korting Zondag 28 September 1913, Ned. Herv. Gemeente v.m. 10 uur Ds. R. J. van der Meulen, Predikant-Direct, van het Koning V'illemshuis te Amsterdam. Daarom zie, lk zal ze lokken en zal ze voeren in de woestijn, en lk zal naar haar hart spreken. Hosea 2 13. De zoogenaamde kleine profeten zijn voor de meeste bijbellezers nog vrijwel een gesloten boek, en wanneer zij dat boek nu en dan ook al eens opslaan, en de vraag van Filippus tot den kamerling ook tot hen komt„Verstaat gij ook hetgeen gij leest dan moeten ook zij antwoorden „Hoe zou ik toch kunnen, zoo mij niet iemand onderricht En omdat zij niet alles verstaan, sluiten zij het boek maar weder. Toch is dit zeer jammer; want al is er veel moeilijk verstaanbaar of zelfs onverstaanbaar, dank zij ook onze, vooral daar, gebrekkige Statenvertaling, er is voor den geduldigen, onderzoekenden, biddenden lezer zoo ontzag lijk veel heerlijks in die kleine profeten te genieten en er zijn tegenwoordig hulpmiddelen te over te bekomen, voor hem die den Bijbel wil leeren kennen, in den vorm van goede verklaringen en betere vertalingen. In de dagen van Hosea was het volk van Israël diep en ver van zijn verbondsgod Jahwe afgeweken en de Baals nagegaan. En toch had Jahwe zijn volk liefgehad en trouw en teeder verzorgd ja zoo innig was de band geweest, dat, naar het schoone beeld der profeten, Jahwe zich als de echtgenoot van dat volk beschouwtIsraël is de vrouw, die Hij zich verkoren heeft. Maar die vrouw had haar man verlaren om andere mannen na te loopen Israël hoereert met de Baals en offert hun. Wat zou nu natuur lijker zijn, dan dat God dat ondankbare en trouweiooze volk ook maar verder aan zijn lot overliet en voor goed verstiet? Het had niet anders verdiend. Maar dat kan Jahwe niet doen Hij is immers de Verbonds god, de Getrouwe die trouwe houdt tot in eeuwigheid 1 Zou de ontrouw van zijn volk de trouw van Jahwe te niet doen Dat zij verre Vriendelijke liefdewoorden helpen niet meerhet volk keert zich af van dien God, die het liefheeft en holt voort op de paden der zonde. Wat nu te doen? Nu komt Jahwe met zijn oordeelen (vers 5-12) en als de beminde van zijn hart door smart en schande de schuld en ellende van haar zonden heeft leeren inzien en bemerkt heeft dat die zondige weg haar nooit gelukkig maar niet anders dan ongelukkig kon maken, dan is de tijd voor God aangebroken om weer met teedere liefde tot de afgedwaalde te spreken en haar met koorden van erbarmen en vergeven tot zich terug te brengen. Daarvan spreekt het tekstvers, dat ik hierboven afschreef. Maar ik kan de lezers van dit opstel niet genoeg aanraden om het geheele hoofdstuk te lezen, ten einde den zin goed te verstaan en al de heerlijkheid er van te genieten. Jahwe voert zijn beminde in de woestijn, de plek waar Hij zich het eerst aan dat volk had geopenbaard in de eenzaamheid dus, waar Hij rustig tot dat afgedwaalde hart kan spreken en waar niets is, dat de aandacht kan afleiden. En als die afgedwaalde de welbekende klanken van ontfermende liefde hoort, wordt het hart verbroken; de Baal wordt afgezworen en weder als van ouds, valt het volk zijn Jahwe te voet, die op nieuw zich aan zijn geliefde bondsvolk verbindt. Zie vers 22 „Ik zal Mij ontfermen over Lo-Ruchama (de Niet-Ontfermde) en Ik zal zeggen tot Lo-Ammi (Niet-Mijn volk) Cij zijt mijn volk, en dat zal zeggen O mijn God 1" De geschiedenis van een volk is de geschiedenis van vele enkele personen en de geschiedenis herhaalt zich altijd weer. Zoo kunnen wij dan ook in dit hoofdstuk de geschiedenis van elke menschenziel terugvinden. God, onze God, heeft ons liefgehad en in Christus op gezocht en tot zijn eigendom gemaakten wij hebben Hem verlaten en zijn schandelijk onzen eigenen zondeweg ge gaan. Hoevele Baals hebben wij niet gediend God heeft gesproken en wij hebben niet gehoord nu komt die trouwe Heer met zijn oordeelen omdat Hij ons zoo onuitsprekelijk liefheeft en niet wil dat wij verloren zullen gaan. Ziekten en teleurstellingen treffen ons. God brengt ons in de woestijn, in de eenzaamheid en daar gaat Hij met ons spreken. Wij hooren die liefdestem, ons hart wordt verbroken, onder tranen belijden wij onze schuld en Hij vergeeft en stort zijn vrede weder in het hart uit en neemt ons op nieuw als de zijnen aan. O die teedere liefde van onzen God O die gezegende oordeelen O, die heerlijke, gezegende tijd in de woestijn O, dat woord vol van genade „Gij zijt mijn kind" Hallelujah v. L. Verzameld door C. B. De armoede is niet wat sommige idealisten er van gemaakt hebben zij is een doornenkroon ik haast mij er bij te voegen, dat alles afhangt van liet hoofd, dat haar draagt. Wagner. De hoogmoed die met de ijdelheid dineert, soupeert met de ontevredenheid. Franklin. Al de wortelen en bladeren van mijn wezen strek ik uit naar liefde. Ik kan haar niet missen. Als ik haar niet met volle teugen kan opslurpen, voel ik mij terstond uit gedroogd en verlept. Dat is de diepste behoefte mijner natuur; ik ken geen middel om er aan te ontkomen, en ik wil er ook geen kennen. Schleiermacher.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1