VOOR ZANDVOORT EN AERDENHOUT No. 23 ZONDAG 5 OCTOBER 1913 2de Jaargang. Dies Irae. Voor eiken dag. DE ZONDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Abonnementsprijs Per Jaargang1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers005 RE D ACTI E: POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort. G. Jhr. Dr. M F. van LENNEP - Aerdenhout. Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 Zandvoort - Telefoon No. 27 Advertentiën 1—5 regels0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen 1—5 regels 0.35 Elke regel meer006 Bij abonnement extra korting Zondag 5 October 1913, Ned. Herv. Gemeente v.m. 10 uur: Ds. J. A. van Leeuwen, Predikant te Bloemendaal. Doopsbediening. En wanneer de Zoon des Menschen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon zijner heerlijkheid; en vóór Hem zuilen alle volken verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt; en Hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Matth. 25 31-33. En ik zag een grooten witten troon, en dengene die daarop zat. van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de dooden, klein en groot, staande voor Goden de boeken werden geopenden een ander boek werd geopend dat des levens is, en de dooden werden geoordeeld, uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hunne werken. En de zee gaf de dooden die in haar warenen de dood en de hel gaven de dooden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar zijn werken. Openb. 20 11-13. Welk een dag, die dag der wrake. Als heel d'aard in gloed zal blaken, Naar Sibylle en David spraken. Allerwegen welk ontzetten, Als de Rechter zich zal zetten. Tot het oordeel naar zijn wetten. De bazuin met schrik'bre tonen Roept ook die in 't graf reeds wonen, Om den Rechter zich te toonen. Dood en schepping zullen beven, Als het menschdom rijst ten leven, Gode rekenschap te geven. En het boek wordt opgeslagen, Dat van alles zal gewagen, Wat de wereld aan moet klagen. Is de Rechter dan gezeten, Al 't verborg'ne wordt geweten, Elke schuld wordt toegemeten. Ach, wat moet ik, zondaar, duchten, Tot wat schutsheer zal ik vluchten, Daar zelfs vromen angstig zuchten Heilig Koning, hoog verheven, Die om niet wilt schuld vergeven, Red mij toch, o Bron van leven Sla toch, Jezus vol genade, Mij als 't doel uws lijdens gade, Weer van mij der ziele schade Voor mij hebt ge aan 't kruis gestreden En de pers alleen getreden Niet vergeefs zij dat geleden Rechter der gerechte zake, Geef dat ik genade smake, Eer die oordeelsdag genake Heer, ik voel de schuld mij prangen, 't Rood der schaamte dekt mijn wangen Doe verschooning mij erlangen Die Maria hebt ontheven, Die den moord'naar schonkt het leven, Hebt ook mij nog hoop gegeven. Schoon mijn bidden, doen en denken Boos is, wil genade schenken Laat mij 't helsche vuur niet krenken Wil mij van de bokken scheiden, Aan uw rechterhand mij leiden En met uwe schapen weiden 1 Als, wie hier uw hoogheid smalen, In den vuurpoel nederdalen, Roep mij, Heer, in 's hemels zalen Heer, tot wien 'k in 't stof mij wende, Wien 'k ootmoedig schuld bekende, Schenk mij toch een zalig ende Dit gedicht is een vertaling van de hand van Ds. C. F. Gronemeijer van het wonderschoone en beroemde lied uit de Middeleeuwen „Dies irae, dies illa" van den Franciskaner monnik Thomas van Celano. Er was zooveel echt-christelijks en evangelisch in de katholieke leer en liederen van dien tijd, eer het Jezuietisme alles „roomsch" had gemaakt. Elk christen, ook nog van onze dagen, kan van ganscher harte dit lied medebidden. v. L. Verzameld door C. B. Een echt geraffineerde streek om aan liet berouw te ontkomen ligt in liet maken van de opmerking, dat men door de bedreven zonde toch inderdaad wel iets beeft geleerd. N. N.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1