VOOR ZANDVOORT EN AERDENHOUT No. 27 ZONDAG 2 NOVEMBER 1913 2de Jaargang 31 October. DE ZONDAGS VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Abonnementsprijs Per Jaargang1.50 3 Maanden0-50 Afzonderlijke nummers005 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort- Jlir. Dr. M F. van LENNEP - Aerdenhout. Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 zandvoort - Telefoon No. 27 Advertenfiën 1 5 regels0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen 1 5 regels 0.35 Elke regel meer„0 06 [Jij abonnement extra korting Zondag 2 November 1913, Ned. Herv. Gemeente v.m. 10 uur: Ds G. Posthumus Meyjes. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Exodus 20 vs. 2. Wicklef heeft het niet gedaan Huss heeft het niet gedaan Savonarola heeft het niet gedaan Wessel Gansfort heeft het niet gedaan Geert Groote heeft het niet gedaan Thomas a Kempis heeft het niet gedaan niemand van al de voorloopers der Hervorming heeft het gedaan Luther heeft het evenmin gedaan. De Reformatie is geen men- schenwerk. God heeft het gedaan. Hij heeft ons uit het diensthuis van Rome uitgeleid. Gelijk Hij eens zijn volk zag, in Egypte zich krommend onder de zweepslagen der drijvers geiijk Hij toen het roepen der zijnen hoorde en gedacht heeft aan zijn verbond en Israël met een sterken arm en groote gerichten heeft uitge voerd, heeft Hij ook in de dagen der Hervorming geluisterd naar het gekerm der zielen die door Rome waren ingekerkerd en Hij heeft gedacht aan zijn genade, verlossers verwekkende om de gevangenen in vrijheid te stellen. Uitgeleid! uit Rome's diensthuis uitgeleid! zoo klinkt het blij referein van het verlossingslied der Protestanten. De Heer heeft groote dingen aan ons gedaan. Dies zijn wij verblijd. Of is de hooggeloofde protestantsche vrijheid, waarin wij roemen, misschien niet zulk een begeerlijk goed Men zegt dat het roomsche systeem zijn onmiskenbare voordeelen heeft. Dat de macht, die de Kerk uitoefent, dat haar bewarende, de zielen voor hare rekening nemende zorg, getuigt van tact en menschenkennis. Men vraagt kan de groote massa wel zelfstandig zijn is zij wel rijp voor haar mondig-verklaring zijn de menschen er niet beter aan toe als zij onder geestelijke voogdij blijven Springen zij anders niet telkens uit den band Is de orde en het gezag niet veilig, zoolang de Kerk die handhaaft Is het niet goed gezien van Rome dat zij haar autoriteit eenvoudig oplegt, gehoorzaamheid eischt en dwangmiddelen toepast, als zij wordt geweigerd Zijn de menschen in geestelijke zaken wel bevoegd tot oordeelen Kan niet een Kerkvergadering, kan niet een onfeilbare Paus beter uitmaken wat waarheid is, dan een leek? Voorkomt Rome, opereerend met encycliek en index, niet allerlei strijd en twijfel en dwaling en scheuring Is het voor een mensch geen rustig gevoel zich gedekt te weten door het gezag der alleen-zaligmakende Kerk Inderdaad, het roomsche stelsel schijnt aanbevelenswaardig. Maar ook hier is het waar dat schijn bedriegt. Het is een feit dat oproer en revolutie juist het veelvuldigst en het hevigst plaatsgrijpen in die landen, waar de roomsche Kerk opper machtig regeert. Voor anarchisme en nihilisme is er geen vruchtbaarder bodem, dan waar het absolutisme van Staat of Kerk alles aan banden legt. De ware opvoeding is op voeding tot zelfstandigheid. Vrijheid is de onmisbare voor waarde voor ontwikkeling. Waar de individualiteit wordt miskend en niets eigens is verkregen, moet het verkeerd uitloopen. De klimop hecht zich aan den boomstam. Schijnbaar is de klimop daarom zoo sterk. Maar als de wind den boom omver waait of als de bijl van den hout hakker hem velt, is het meteen met de sterkte van den klimop gedaan. Een volk dat door allerlei banden binnen den band moet worden gehouden, zal, als die banden breken, alle zelfbeheersching missen, zich niet weten te redden en een bandelooze bende blijken. Als een mensch niet leert op eigen beenen te staan, is hij verloren zoodra degeen, op wien hij steunde, hem begeeft. Wie altijd kijkt met de oogen van anderen komt nooit in het bezit van een persoonlijke overtuiging. Rome duldt geen persoonlijk geloof. Het wil aller zielen zaakwaarneemster zijn. Wel heel gemakkelijk. Maarals zij met de zaak, haar toe vertrouwd, op de loop gaat, dan zijn de zielen meteen alles kwijt Juist het gelooven-op-gezag slaat 't eerste en 't hevigste om in het barste bijgeloof en het grofste ongeloof. Adres aan Frankrijk, weleer Rome's trouwste dochter. Zeker het Protestantisme is gevaarlijk, zoo gevaarlijk als de vrijheid is. Maar de vrijheid met al haar gevaren blijft toch duizendmaal te verkiezen boven de slavernij. Zeker, het is ook in 't Protestantisme niet enkel licht en leven. Maar: de duisternis en de dood die er nog heer- schen, zijn er ondanks het leven en licht brengend protes- tansche beginsel dat ons persoonlijk verantwoordelijk stelt dat bedoelt ons op te kweeken tot menschen met een eigen karakter en een eigen geloof en eigen denken, die niemand naar de oogen zien, van niemand afhankelijk zijn en aan niemand rekenschap schuldig dan alléén aan God Wij zijn uit Rome uitgeleid. Als wij ons nu maar niet wederom door het juk der dienstbaarheid laten bevangen Nu denk ik niet alleen aan het roomsche juk. Er is ook nog een ander. Ook in protestantsche kerken is er een publieke opinie, die even verlammend werkt als Index en Encycliek dat doen in roomsche kringen. Er is ook onder Hervormden een klakkeloos overnemen van belijdenissen, een leven op crediet van de Vaderen. Er is een protestantsche leer- heiligheid, niets minder vloekwaardig dan de werk-heiligheid van Rome. De geréformeerden doen de schrift-critiek in den ban, dreigen de vrijheidlievende geesten met kerkelijke tuchtmiddelen en verdoemen al degenen die ook maar iets toe- of afdoen aan wat de gevestigde orthodoxie als de waarheid heeft geproclameerd. Uit Rome's diensthuis uitgeleid, heeft menigeen zich

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1