VOOR ZANDVOORT EN AERDENhOUT No. 28 ZONDAG 9 NOVEMBER 1913 2de Jaargang. Overvloedige genade. Uit de Gemeente. DE ZONDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG abonnementsprijs Per Jaargang1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers,0 05 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M F. van LENNEP - Aerdenhout. Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 zandvoort - Telefoon no. 27 Advertentiën 1 5 regels0 55 Elke regel meer„0.10 Dienstaanbiedingen 1—5 regels 0 35 Elke regel meer,0 06 Bij abonnement extra korting Zondag 9 November 1913, Ned. Herv. Gemeente v.m. 10 uur: Ds G. Posthumus Meyjes. Doopsbediening. God is machtig alle genade te doen over vloedig zijn in U; opdat gij in alles te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. 2 Corinthe 9 vs. 8. Welk een heerlijk woord om er de nieuwe week mede in te gaan! Het is een belofte op den levensweg, onuit sprekelijk bemoedigend. Het is alsof Paulus geen woorden genoeg vinden kan om zijn Corinthiërs te betuigen dat zij heusch geen gebrek zullen lijden. Vijfmaal komt in dit eene vers het woordje „alle" voor: alle genade; in alles; te allen tijde alle genoeg zaamheid tot alle goed werk. En dan nog tweemaal het woordje „overvloedig". En dan nog eens „genoegzaamheid". De rijkdom puilt en perst naar alle kanten uit den tekst naar buiten. Misschien dat wij dien onuitsprekelijken rijk dom nog het beste benaderen als wij, telkens den klemtoon verleggende, woord voor woord van den tekst spellen. God is machtig. Wij zijn zwak. Ons onvermogen blijkt op allerlei manieren. Maar dit is toch geen reden om klein moedig en bezorgd te wezen. Want wij hebben een machtigen God. Zijn macht is almacht. En Hij is niet maar alleen almachtig in zichzelven. Maar Hij is almachtig vcor ons. Stellen wij ons dan met onze onmacht ter beschikking van zijn almacht! Stellen wij Hem dan in de gelegenheid ons te laten zien hoe machtig Hij isDe stoutste verwachtingen, die wij van Hem koesteren, zal God ten slotte alleen maar beschamen door ze zeer verre te overtreffen! En die aimacht wordt in onzen tekst in nauw verband gebracht met Zijne liefde. God is machtig zijn genade in ons te doen zijn. Schijnbaar is daartoe niet veel macht noodig. Laat staan dan almacht. Maar, die ervaring van genade hebben, weten wel beter. Welk een macht: te kunnen begenadigen! Welk een macht: te willen begenadigen! Welk een macht: den onwil, om genade te ontvangen, te brekenAlleen de macht der liefde, de almacht der liefde Gods, is daartoe in staat. Alle genade doet Gods macht in ons zijn. Alle genade die wij maar behoeven en in staat zijn te ontvangen. De eene genade voor, de andere genade na. Genade om te lijden en genade om te strijden er, genade om te werken en genade om te gelooven. Levens-genade en stervens- genade En deze genade kan God overvloedig in ons doen zijn. Het is dus niet zóó: dat we precies genade genoeg krijgen om er mee rond te komen. Maar: genade genoeg; meer dan genoeg; genade in overvloed. Geen genade-beken en geen genade-rivieren, maar een oceaan van genade, waarin dus overvloed van genade is om er niet alleen van te drinken, maar er zich in te baden en te verdrinken ook! Voorts doet God die overvloedige genade in ons zijn. Aan genade buiten ons hebben wij niet genoeg. Wij moeten niet alleen in de genade Gods zijn, maar die genade Gods moet ook in ons zijn. Daartoe is God machtig. Hij kan zijn genade in ons, d. w. z. voor ons gevoel, ons besef, onze ervaring tot heerlijke werkelijkheid maken. En dan is dit het resultaat: dat wij, alle genoegzaamheid hebbende, d. w. z. alles hebbende wat wij behoeven, in staat zijn tot alle goed werk. Gods genade sterkt ons derhalve niet alleen tot de een of andere taak; doet ons niet enkel bijzondere doeleinden bereiken, maar is tot ieder goed werk bekwaam makende; èn doet ons daarin overvloedig zijn. Als God zijn overvloed in ons uitstort, wordt het ledige niet alleen gevuld. Maar wat eerst ledig was wordt boordevol, het vloeit over; het vloeit zóó over, dat het geheele leven er vol van wordt. Gelooven wij het? Gelooven wij het niet maar in theorie, terwijl wij er in de practijk feitelijk niets van gelooven? Durven wij het te wagen met de macht van God? Ons zelf geheel daarvan ter beschikking stellen Alleen wie waagt, wint. Vertrouwt gij niet, dan houdt gij 't niet! Alle dingen zijn mogelijk bij God. Alle dingen zijn mogelijk dengene die gelooft. P. M. Een afscheidsgroet. Onze President-Kerkvoogd, de Heer C. L. Meijer, gaat Zandvoort verlaten en zich metterwoon in Haarlem vestigen. Voor onze kerk een groot verlies. Vijf jaar geleden kwam hij hierreeds na ongeveer een jaar onder ons gewoond te hebben, werd hij tot kerkvoogd gekozen. Die met Zandvoortsche toestanden op de hoogte zijn, hebben allicht nooit begrepen hoe ons college van Notabelen er toch toe gekomen is om dien „vreemdeling" te kiezen. Immerswie geen geboren Zandvoorter is, wordt het nooit! Al zon hij ook een lange reeks van jaren hier hebben gewoond, de Zandvoorters zouden hem, bij gelegen heid, wel aan zijn verstand weten te brengen dat hij zich volstrekt niet als een hunner mag beschouwen, door hem den wenk te geven „ga jij maar naar(volgt de naam der plaats waar de ongelukkige forens vandaan kwam.) Maar wat bezielde dan die Notabelen om den Heer Meijer, met attestatie van Amsterdam gekomen, tot kerkvoogd te benoemen Hoe waagden zij het'tZandvoortsche chauvinisme niet te ontzien Ja, moet niet gevraagd worden hoe .konden zij zoo dwaas zijn, daar immers nagenoeg niemand der Notabelen den Heer Meijer kende? Het raadselachtige dezer keuze is minder raadselachtig dan het

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1