VOOR NDVOORT EN AERD ENHOUT Z A No. 30 ZONDAG 23 NOVEMBER 1913 2de Jaargang. Voorbereiding voor het Avondmaal. Voor eiken dag. abonnementsprijs Per Jaargang1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers005 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort. Jhr. Dr. M. F. van LENNEP - Aerdenhout. Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 Zandvoort - Telefoon No. 27 Advertentiën 1—5 regels0-55 Elke regel meer„0.10 Dienstaanbiedingen 1—5 regels 0.35 Elke regel meer006 Bij abonnement extra korting Zondag 23 November 1913, Ned. Herv. Gemeente v.m. 10 uur: Ds. G. Posthumus Meyjes. (Viering van het Heilig Avondmaal.) Onderzoek nauwlettend uw geweten, en reinig en zuiver het zooveel gij vermoogt, door een oprecht berouw en eene ootmoedige biecht, zoodat gij met uw weten niets overhoudt, dat uw bezwaart, (of verontrust, en u het vrijmoedig naderen beneemt. Heb een mishagen aan al uw zonden in het algemeen, maar treur en zucht allermeest over uwe dagelijksche [overtredingen. En laat de tijd het toe, belijd dan God, in het diepst van uw hart, alle ellende [uwer zondige neigingen. Bedrijf rouw in uw hart dat gij nog zoo vleeschelijk [gezind en wereldsch zijt, zoo weinig uwe driften afgestorven, zoo vol bewegingen der begeerlijkheid, zoo onbewaakt in uwe uitwendige zinnen, zoo dikwerf verstikt in ijdele gedachtenbeelden, zoo heengewend naar het uitwendige, zoo koel voor het inwendige, zoo licht overslaande tot gelach en uitgelatenheid, zoo warsch van tranen en verbrijzeling, zoo licht overhellend tot het ongetoomde en tot vleeschelijk [gemak, zoo traag tot tucht en tot vurigen ijver, zoo tuk om iets nieuws te hooren of iets fraais te zien, zoo weinig gezind om het geringe en het verworpene te [beminnen, zoo begeerig om veel te hebben, zoo schriel in het geven, zoo vasthoudend in het bezit, zoo onbedachtzaam in het spreken, zoo weinig u zeiven meester in het zwijgen, zoo ongeregeld in uwe gedragingen, zoo overijld in uw [handelen, zoo onmatig in de aardsche spijs, zoo doof voor het Woord van God, zoo zeer gesteld op rust, zoo traag tot den arbeid, zoo wakker bij ijdel gesnap, zoo zelden geheel in u zeiven gekeerd, zoo ras tot toorn verwekt, zoo gemakkelijk den naaste grievend, zoo haastig in het oordeelen, zoo gestreng in het afkeuren, zoo opgetogen in voorspoed, zoo zwak in tegenspoed, zoo overvloedig dikwerf in goede voornemens, zoo spaarzaam in het volbrengen. Als gij nu deze en andere gebreken beweend hebt, met droefheid en een diep mishagen aan de eigene zwakheid, neem u dan vastelijk voor voortaan uw leven te beteren, en in het goede toe te nemen. Breng dan u zeiven, in volle overgave en met volkomene bereidwilligheid, op het altaar van uw hart, als een gedurig brandoffer ter eere mijns naams, door namelijk uw lichaam en uwe ziel Mij geloovig over te geven, opdat gij alzoo waardig moogt naderen, om Gode het offer op te dragen, en het Sacrament van mijn lichaam met vrucht te ontvangen. THOMAS a KEMPIS. (Uit de rhythmische vertaling van diens gulden Roeksken Over de Navolging van Christusdoor Dr. Is. van Dijk.) Zeven woorden van Dr. Is. van Dijk. Wij moeten toch vasthouden dat onze zonden vergeven zijn, dat het onherstelbare, dat zoovelen in het verborgene drukt, is weggedaan, voor eeuwig achter ons ligt. Waarom is men vromer in eenzame streken dan in ge- ruischvolle steden? Omdat men daar iets doorleef, en omdat men het doorleeft zonder uitvluchten. God ziet alles bij zijn kinderen door de vingers, zóó wonderlijk is Zijne liefde, en God ziet bij zijn kinderen niets door de vingers, zóó onschendbaar is Zijne heiligheid. Er zijn in den tegenwoordigen tijd versnelde reisgelegen- heden, er zijn ook versnelde middelen om van elkander af te komen, er zijn zelfs versnelde middelen om van ons zelf af te komen, maar er kunnen geen versnelde middelen uitgevonden worden om werkelijk te komen tot een inensch, tot een menschelijke ziel. Wat blijven wij toch eigenlijk meestal vreemd aan elkanders leven, wij zijn waarlijk voorbijgangers voor, voorbijgangers van elkander, wij doen soms ons uiterste best in dit voorbijgaan VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ODE

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1