VOOR ZANDVOORT EN AERDENHOUT No. 31 ZONDAG 30 NOVEMBER 1913 2de Jaargang. Advent. Voor eiken dag. DE ZONDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Abonnementsprijs Per Jaargang1.5Ö 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers005 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort- Jhr. Dr. M. F. van LENNEP - Aerdenhout. Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 Zandvoort - Telefoon No. 27 Advertentiën 1 5 regels0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0 06 Bij abonnement extra korting Zondag 30 November 1913, Ned. Herv. Gemeente v.m. 10 uur: Ds. G. Posthumus Meyjes. I. GOD ontmoeten. Schik u om uwen God te ontmoeten. Amos 4 vs. 12b. Tot eene ontmoeting met God moet het komen bij de kribbe van Bethlehem, zal 't inderdaad een gezegend Kerst feest voor ons zijn over enkele weken. Is dit soms eene overbodige herinnering acht gij dit zóó vanzelf sprekend, mijn Lezer, dat gij niet begrijpt waarom ik het nadrukkelijk op den voorgrond stel Maar zou het den Kerstfeest-vrienden dan waarlijk altijd om God zijn te doen om Hem in de eerste plaats, om Hem eeniglijk en alleen? De toebereidselen die men gewoonlijk maakt, geven dien indruk niet. De Kerst-plannen der meeste menschen gaan geheel buiten God om. Men beschouwt de Kerst-dagen als vacantie-dagen, die een schoone gelegenheid bieden om eens uit te gaan, om bezoeken te brengen en te ontvangen, familie en vrienden en kennissen te ontmoeten, geschenken te geven en te krijgen en zich te goed te doen aan allerlei versnaperingen die met het Kerst-feest alleen in zooverre in verband staan, dat zij op Kerstmis worden genuttigd en voor deze gelegenheid het voorvoegsel „Kerst" bij hun naam ontvangen. Men eet Kerstbrood en Kerstkransen men koopt en versiert Kerstboomen men geeft Kerstgeschenken zelfs tijdschriften en illustraties, die den stroom van het gods dienstig leven gansch niet raken, geven Kerstnummers. Juist om prettig Kerstfeest te kunnen vieren, schakelen velen God uit. Maar de groote massa beseft niet eens wat God te maken heeft met hun Kerstfeest en wat zij op hun Kerst feest te maken hebben met God. In tal van gezinnen ten onzent is het als bij onze Oostelijke naburen het Kerst-feest is een soort Sinterklaas-feest en het Kindeken in de kribbe fungeert als Weihnachts-Man." Is dat niet afschuwelijk Neen, ik ben er geen tegenstander van dat men op Kerst mis ook zóó feest viert, dat men dien dag voor elkaar en voor anderen op allerlei wijze tot een blijden dag maakt. Maar ik protesteer tegen de heerschende meening dat het bij het Kerst-feest gaat om alles en nog wat, behalve om God. Het Kind in de kribbe is Gods Kerst-geschenk. En het is niet anders dan met woorden spelen, als men zegt Kerst-feest te kunnen vieren buiten den Gever om en buiten Zijne Gave om, d.i. zonder God en zonder Christus. Het doet er niet veel toe of van den naam „Kerst-feest" het twééde woordje wegvalt. Eigenlijk kunnen wij het even goed missen. Wie „Christus" zegt, zegt tegelijkertijd „feest Eens gaf een onderwijzer aan zijn leerlingen een verklaring der vreemde uitdrukkingen „pleonasme" en "tautologie". Zoo noemt men, zeide hij, een overtollige toevoeging, een on- noodige herhaling van het reeds gezegde. Als voorbeelden gebruikte hij „een ronde cirkel" en „een oude grijsaard." Toen vroeg hij, om te zien of de kinderen het begrepen hadden wie weet nu nog een ander voorbeeld En meteen zeide een klein meisje „lieve moeder." Ik weet niet wat de onderwijzer antwoordde. Maar wel zeg ik dat wij, op het voetspoor van dat kind, dat den meester zoo voortreffelijk verstaan had, tot de pleonasmen en tautologieën ook kunnen rekenen de benaming „Kerst-feest." Waar Christus is, is het feest. Maar als het éérste woordje wegvalt, heeft meteen het geheele woord zijn beteekenis verloren. Zonder de Gave van Gods liefde zijn wij nog verloren en gaan wij dus ver loren. En wie ook maar een schemerend besef heeft van hetgeen dat beteekent„verloren", zal moeten erkennen dat dien toestand allerminst sprake kan zijn van waar- er in achtige feest-viering. Daarom schik u God te ontmoeten om, op 't komende Kerst-feest, uwen P. M. Hoe hooger uw bestemming ligt, des te dieper is de weg, die er heen leidt. Beck. Men spreekt van rusten na arbeid, maar ik ken dat niet. Men zegt, dat bij liet klimmen der jaren rust een billijk loon is van voorafgeganen arbeid, maar ik versta dat niet. Leven is werken, en rust bekoort andere arbeid te zijn. G. J. Mulder. Het geloof eert God, God eert het geloof. E. Als de menschen ons tegenspreken, hebben zij ons dik werf heel wat beter begrepen, dan wanneer zij ons gelijk geven. Müller. De vrees leert ons hoe we loopen moeten. Arabisch Spreekwoord. Men verliest niets, als men alleen datgene verliest, dat toch moet vergaan. N. N. Studeeren is bidden. Luther.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1