VOOR ZANDVOORT EN AER DENHOUT No. 32 ZONDAG 7 DECEMBER 1913 2de Jaargang. Advent. II. Uw God. Voor eiken dag. DE ZONDAGSBODE 3MV VERSCHIJNT ELKEN ZATE RTjA-ö, abonnementsprijs Per Jaargang1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers0.05 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort. Jhr. Dr. M. F. van LENNEP - Aerdenhout- Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr. 9-13 Zandvoort - Telefoon No. 27 Advertentiën 1—5 regels0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen 1—5 regels 0.35 Elke regel meer006 Bij abonnement extra korting Zondag 7 December 1913, Ned. Herv. Gemeente v.m. 10 uur: Ds. G. Posthumus Meyjes. (Doopsbediening.) Schik u om uwen God te ontmoeten, Amos 4 vs. 12b. De nadruk ligt bij deze verkondiging niet alleen op het woord „God." Ook het bezittelijk voornaamwoord „uw" heeft den klemtoon. Uw God. Dat wil zeggen Hij is geen vreemde, geen onbekende dien gij hebt te ontmoeten. Gij kent Hem gij kunt Hem althans" kennen. Zijt gij niet gedoopt in Zijnen driemaal heiligen naam Is Zijn Evangelie, het woord der verzoening u niet geboodschapt Uw God is die God, die alzoo lief de wereld heeft gehad, die dus alzoo lief Ook u heeft gehad, dat Hij Zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve maar het eeuwige leven hebbe. llij wacht u bij de kribbe van Bethlehem. Het kindeken, in doeken gewonden, is God, UW God, geopenbaard in het vleesch Uw God. Dat wil voorts zeggen die God, wiens eigen dom gij zijtdie recht op u heeft, een dubbel recht want Hij heeft u gemaakt èn verlost. Zeker, ik weet het, de meeste menschen willen dit niet hooren. In hun koorts visioenen dansen zij om den vrijheidsboom en ijlen over zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Arme kranken straks ontwaken zij tot de vreeselijke werkelijkheid vroeg of laat verbleeken hun droombeelden en zij ontdekken dat hun vrijheid een illusie is en hun slavernij de droeve realiteit. En toch, in den grond der zaak is hun vrijheids-droom geen bedrog. Het Kerst-Evangelie is de prediking van Hem, die door God is gezalfd om den gevangenen vrijheid uit te roepen en den gebondenen opening der gevangenis. Indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zoo zult gij waar lijk vrij zijn Uw God. Dit woord herinnert u verder dat gij Hem be hoeft om waarlijk gelukkig te zijn. Hij behoort bij u en gij behoort bij Hem. Gij kunt Hem verloochenen gij kunt Hem haten gij kunt Hem negeeren gij kunt Hem op een af stand houden door een beleefde buiging en een vrome verontschuldiginggij kunt Hem doodverklaren en uzelf wijsmaken dat gij Hem door uw doodverklaring inderdaad ook hebt gedood. Maar één ding kunt gij nietgij kunt van Hem niet loskomen. Gij kunt Hem niet vergetesV-ZIij kunt Hem nergens ontvluchten, zonder Zijn vraag te hooren waar zijt gij Ik zeg niet dat een mensch dat niet voor een tijd kan ik ontken niet dat hij het voor een langen tijd kan. Maar blijvend vermag hij het niet. Op den duur kunt gij de gedachte aan God niet kwijtraken. Al uw po gingen daartoe en al uw inspanning om het zoover te brengen, stuiten onverbiddelijk af op de rotsvaste trouw, waarmede Hij Zijn belofte nakomt Ik ben de Heer UW God Uw God. Dat is ook de God, die u in uw leven al zoo menigmaal is tegengekomen. Die u in den weg trad, u staande hield, met u worstelde, u neerwierp. Wiens hand dag en nacht zwaar op u was, die u kastijdde totdat uw vleesch er onder bezweek, uw vleesch én uw hartDie zich voor u verborgen hield, niet naar u hoorende en niet ant woordende op uw gebed om ontferming. Maar ook Die u tegenkwam en zie zegeningen waren er in Zijne handen en Hij kroonde u daarmede het hoofd. Aan zeer stille wateren en in grazige weiden voerde Hij u om Zijns naams wil, de doodsschaduw voor u veranderde in den morgen stond. Gij zaagt geen uitkomstHij schonk haar u. Gij stondt voor een muur; Hij droeg er u overheen. Gij zaagt u van vijanden omringd met Hem liept gij door een ben de Als gij in uw leven terugziet, bespeurt gij dan niet een trouwe Vaderhand, die u leidde een trouw Vaderoog dat u gadesloeg; een trouw Vaderhart dat u nimmer vergat? Uw God. Dat is Hij, de Heilige, die Zijn eer aan geen ander geeft en niet met zich laat spotten. Die u, als gij weigert Hem uw hart te geven, en blijft weigeren dat te doen, moet prijsgeven aan den dood, moét laten neertui melen in het eeuwig verderf. Maar ook I uw God, dat is Hij, de Liefde, die geen lust heeft aan uwen dood, maar daarin, dat gij u zoudt bekeeren en leven. Die uw behoud zoekt en naar uw behoud verlangt, veel vuriger en veel oprechter dan gijzelf er ooit naar verlangen kunt. Uw God. Hij is de geweldige, de sterke, de machtige, de vreeselijke, een verterend vuur. Maar ook uw God is de barmhartige, de teedere, de vriendelijke, de genadige. Die het gekrookte riet niet verbreekt en de rookende vlas wiek niet uitbluscht. Schik u om Hem, uw God, op het Kerstfeest te ontmoeten P. M. Verzameld door C. B. Alleen in den weg der gehoorzaamheid smaakt het kind den zegen, ouders van God te hebben ontvangen. Om uwer kinderen wil, ouders! leert hun gehoorzaam zijn. N.N.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1