VOOR ZANDVOORT EN AERDENHOUT No, 35 ZONDAG 28 DECEMBER 1913 2de Jaargang. Aan den Avond. Voor eiken dag- DE ZONDAGSBODE VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS Per Jaargang1.50 3 Maanden0.50 Afzonderlijke nummers005 REDACTIE: G. POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort. Jhr. Dr. M. F. van LENNEP - Aerdenhout. Adres voor de Administratie P SAAF, Burgemeester Engelbertsstr 9-13 Zandvoort - Telefoon No. 27 Advertentiën 1 5 regels0.55 Elke regel meer„0.10 Dienstaanbiedingen 1—5 regels 0.35 Elke regel meer„0 06 Bij abonnement extra korting Zondag 28 December 1913, Ned, Herv. Gemeente: v.m. 10 uur: Ds G. Posthumus Meyjes. Blijf met ons want het is bij den avond, en de dag is gedaald. Lukas 24 29. Geen beter woord dan het bovenstaande om het einde des jaars, dat ook thans weer nadert, mee tegen te gaan. Wij hebben behoefte aan Eenen die blij/tdie bij OUS blijft, die blijft ook wanneer de dag daalt en de avond niet verre meer is. ik weet niet wat dit jaar voor mijne lezers geweest is, en evenmin wat gedurende dat jaar Jezus Christus voor u, gij voor hem zijt geweest. Maar, ook dit jaar is ons weder veel ontvallen in engeren of ruimeren kring. Wij hebben menschen zien heengaan, die ons lief waren dingen zien wegvallen, waarop wij vertrouwden toestanden, waaraan wij gewend waren, voor andere zien plaatsmaken. En wij zelve God alleen weet hoe dikwijls en hoe smartelijk wij ons zeiven zijn tegengevallen Er zijn oogenblikken, waarin het leven één groot vraagteeken is, en waarin het moeite kost met eenige opgewektheid voort te gaan, zelfs vooruit te zien. Wie beschrijft welke oogenblikken van verlatenheid wij alreeds hebben doorgemaakt en wie zal zeggen hoe vele en hoe donkere ons nog wachten Welnu, wij behoeven onzen weg niet alleen te gaan Jezus Christus gaat met ons mee. Hij deed dat ook in het nu weder ten einde spoedende jaar. Zijn Evangelie, aan genomen of ter zijde gesteld, is door ons allen gehoord. Zijn beeld, met dankbare blikken aanschouwd, of onver schillig en misschien half onbewust door ons aangestaard, is niet van ons geweken. De invloed zijns Geestes is over ons henengegaan. Er is een stemme die roept: ,,/ezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid." Ik kan u de waarheid daarvan niet bewijzen. Wij kunnen er alleen van getuigen, en moeten dan aan ieder persoonlijk overlaten er voor zich zelf de zalige ervaring van op te doen. Mogelijk deedt gij dat reeds. Dan werd de bede ook voor u een van-zelfheid „blijf bij ons want het is bij den avond en de dag is gedaald." Die eenmaal Jezus Christus werkelijk heeft leeren kennen, die kan en wil hem niet meer missen Met Petrus verklaart hij „Heer tot wien zouden wij gaan Gij hebt woorden van eeuwig leven." Hij wil blijven gaan aan zijn hand, het eene jaar uit en het andere in, door het leven, ook eens door den dood. Veler oogen zijn nog gehouden dat zij Jezus niet ken nen. Er is in onze „christelijke" wereld nog zoo veel on beslistheid, en talloos velen zijn er wien het aan de blij moedige verzekerdheid ontbreekt, welke het gevolg is van de geheele overgave van zich zeiven aan God En toch „Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan." Is het ook niet waar, dat er is „een sterk verlangen naar Een, die komt en blijft, wien men aan 't hart mag hangen, als alles henen drijft 7" Die Eene is er Jezus Christus. Er zijn vele brandende harten, zoekende zielen, onrustige geesten ach dat men hem hoorde, hem aannam, zich door hem wilde laten be- heerschen en leiden Menigmaal houdt hij zich alsof ook hij van ons wijken wil hij wil gevraagd, „gedwongen" worden, gelijk door de Emmaüsgangers zoo ook door ons, om te blijven En toch, neen „Zie, ik sta aan de deur en ik klop indien iemand mijne stem zal hooren en de deur opendoen, ik zal tot hem inkomen, en ik zal met hem Avondmaal houden, en hij met mij I" Dat is het woord der belofte, en het woord der verma ning luidt: „Heden zoo gij zijne stemme hoort, verhardt uw harte niet." Prof. Dr.J.J. P. VALETON Jr. 0Overgenomen uit „Overdenkingen" derde jaargang, ie bundel) Verzameld door C. B. Het gebed is niet uitgevonden, liet is geboren met de eerste zucht, met de eerste blijdschap, met de eeiste smart van het hart des menschen. Lamartine. De Bijbel is één hymne van blijdschap. Jer. de Vries. Voor het ware Christendom is niets gevaarlijker, dan dat men de menschen er toe brengt lichtvaardig den naam van Christen zich toe te eigenen, en hun zoo den indruk geeft dat het weinig beteekent, dat het haast van zelf gaat Chris ten te zijn. Kierkegaard. Vriendelijke woorden zijn muziek in de wereld, en vrien delijke daden zijn zonnestralen, die op ons pad en dat van anderen vallen, in staat om eene kille sombere atmosfeer te verwarmen en te verhelderen. Bodley. Om krachtig te worden moeten wij ons aanwennen nooit te klagen over kleinigheden. Goethe. De mensch, die tusschen den bliksemstraal van het leven en den donderslag van het sterven het heilgeheim van Christus' gemeenschap vindt, die mensch heeft het doel van zijn leven bereikt- N. N. Zoo diep een mensch in het leven ziet, zoo diep ziet hij ook in het lijden. Nietsche.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1913 | | pagina 1