Krantenviewer Noord-Hollands Archief

HomeSearch

3.650 resultaten gevonden

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 4

De tegenwoordige eere-voorzitter, de heer G. van Zanten, fungeerde de eerste jaren als voorzitter en dank zij zijn voortreffelijke lei ding, duurde het niet lang of D.C.IJ. telde reeds meer dan 40 ... opgedane kennis aan om de leden der D.C.IJ. in het spel te bekwamen. Dukel slaagde er zelfs in het clubkampioen- schap der Haarlemsche Damclub te winnen.

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 10

vermoedeiyk wel niet meer ge speeld worden D.C.ïJ. heeft thans drie mees ters, n.l. Dukel, Ligthard en Suyk, waarmede het Gezellig Samenzyn, dat ook drie meesters heeft, naar de kroon streeft. ... Suyk's loopbaan; het is nauwelüks vier jaar geleden dat er bij den voorzitter van D.C.IJ, den heer De Jong, iemand aanklopte, die zich bekend maakte als onderwyzer Hilvers. Deze was met zyn jongens

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 2

Weer een succes voor D.C.IJ. Nadat het eerste en tweede tiental reeds het kampioen schap hunner afdeeling hebben veroverd, is het thans ook D.C.IJ. III gelukt, zij het op ietwat fortuinlijke wijze ... . Door het betere bordgemiddelde van D.C.U. III op Wormer II is D.C.IJ III kampioen dezer afdee ling geworden. De eindstand dezer afdeeling luidt:

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 10

D.C.IJ. IN DEN EINDSTRIJD ... Na afloop van den wedstrijd werd de D.C.IJ- ploeg in Kennemerhof gehuldigd. Verschillende sprekers Waren aan 't woord en vooral het woord van den voorzitter van Van Embden, die zeide dat D.C.IJ. het

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 7

Clubkampioenschap dammen Er blijkt voor den Zaterdag te spelen wedstrijd D.C.IJ U.D.G. groote belangstelling te bestaan. Het be stuur van D.C.IJ. heeft dan ook speciale maat regelen getroffen, om de ... groote schare belang stellenden te herbergen. Aangezien in de eerste plaats leden en donateurs van D.C.IJ toegang hebben, zullen echter velen nog wel teleurge steld moeten worden.

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 12

D.C.IJ. KAMPIOEN VAN NEDERLAND ... Aan de spanning, die de laatste weken heerschte onder de dammers van IJmuiden, is thans een glorieus einde gekomen door de schitterende overwinning, die D.C.IJ. Zondag te Rotterdam op Constant

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 10

D.C.IJ. heeft in den wedstrijd tegen Zaan dam opnieuw zijn superioriteit bewezen. Van de vier tientallen, die tegen vier Zaandamsche tientallen uitkwamen, verloor alleen het vierde, De eerste drie ... behaalden een klinkende over winning. D.C.IJ. 1 won met 164 van Zaan dam 1. D.C.IJ. 2 won van Zaandam 2 met 137 en D.C.IJ. 3 won met 164 van Zaandam, ter wijl D.C.IJ. 4 verloor met 12—8 van Zaandam IEL De

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 4

D.C.IJ. KAMPIOEN VAN NOORD-HOLLAND ... Doordat de laatste partij remise werd, is het pleit beslecht en Laros uitgeschakeld van ver dere deelname aan de wedstrijden om den meestertitel. Bijna mocht het den DCIJ'er nog gelukken in het

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 2

Hoofdklasse: Oosterkwartier—Gez. Sa menzijn 4—16; Oostzaan—DCIJ 7—13 ... Eerste klasse: StabielDCIJ II voor- loopig 11—5, vermoedelijke einduitslag 14-16° HRKDDamcl. Haarlem 10—10; St- Bavo II—TEP 11—9; BDC—HDC II voorloopig 31, vermoedelijke einduitslag 9—11; HDC II

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 2

Hoofdklasse. CDA 1—DCIJ 1 wegens het groote aantal hangpartijen is de juiste uitslag moeilijk te zeggen. Ver moedelijk zal DCIJ 1 winnen met 146 De HDC heeft door deze nederlaag tftgen DCIJ haar kans ... op bet afdee- lings-kampioenschap verspeeld. Ook DCIJ is, met 5 verliespunten, kansloos De beide Amsterdamsche vereenigingen G. S. en Joz. Blankenaar blijven als kampioens-candldaten over. Zij zullen

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 2

Z wedstrijden deel te nemen, verwachte® wij toch een spannenden 6trijd. Er ®J* 9 deelnemers: B. Dukel, J. A. Dixhoorm H. Laros, T. Postma en C. Suyck i®'1 D.C.IJ.), Th. Tolenaar (H.D.C.), A. Jong (Oooterkwartier ... ), J. Draaijer Bavo) en de pas gepromoveerde A- F' Wassenaar (Het Noorden). De opening wedstrijd zal worden gehouden in clublokaal van D.C.IJ., Wijk aan Ze erweg 29 (Café Royal), te Umuiden aanvang 7