Krantenviewer Noord-Hollands Archief

HomeSearch

82 resultaten gevonden

| Haarlemsche Courant | pagina 3

D.C.IJ, in de competitie. ... vol staan we met de uitslagen; D.C.IJ.—-Oost- zaan 9—11, H.D.C.—D.C..IJ. 9—11, D.C.IJ.— Josef Blankenaar 713, D.C.IJ.Zaandam 812 en OosterkwartierD.C.IJ. 1010.

| Haarlemsche Courant | pagina 3

, waaraan vooral onder de tegenwoordige omstandigheden behoefte is. We zijn er van overtuigd, dat D.C.IJ. hierin is geslaagd, want de stemming was opgewekt, er werd prettig gedamd, de gemeenschappelijke ... Er moge wel eens een periode zijn, dat het ledental achteruitgaat, steeds is toch tot uiting gekomen, dat D.C.IJ. haar invloed over een breeden kring uitstrekt en als het werkelijk noodig is op een

| Haarlemsche Courant | pagina 2

St. Bavo, dat DCIJ ter wille was door den wedstrijd tooh o.p Zondag 13 December te speiph', had hierdoor zei*' met moeilijkheden te kamtpen. Door een misverstand in de St. Bavo -gel e d c r en spec ... -lde «1 de R, IC. dammers met n^gen man, waarbij bovendien nog drie Inyallers. Zoo kon DCIJ dus starten met re- giementftiren 2-0 voorsprong.

| Haarlemsche Courant | pagina 3

moemjke omstan digheden toe is overgegaan dit initiatief te nemen, aangezien er van iets geheel nieuws voor D.C.IJ. sprake is en de organisatie heel wat eischen stelt. ... iets van D.C.IJ., aan welker roemrijke geschiedenis zij zooveel persoonlijke herinne ringen hebben. Zondag zullen allen weer een« bijeen kunnen zijn en wel in Hotel Vreeburg, het tegenwoordige clublokaal

| Haarlemsche Courant | pagina 3

-ec- "St onze voldoening zal een ieder kun- nen vaststellen, dat de Damclub IJmuiden - cnder deze groep kan worden gerangschikt. Voor D.C.IJ. is de belangstelling ge durende de laatste maanden weer ... vraag „ver eventueele plannen, deelde de heer v de Jong, voorzitter, mede: „Zeer zeker heeft het bestuur van D.C.IJ. altijd plan- nen, maar de kans om een en ander tot 1 werkelijkheid te brengen, blijkt

| Haarlemsche Courant | pagina 3

DCIJ TEGEN liANDSK AM PIOEN ... kringen der dammers wordt voor deze krachtmeting veel belangstelling aan den dag gelegd. Zooals blijkt zullen de DCIJ'ers alles in het werk stellen om een zoo goed mogelijk re sultaat te boeken.

| Haarlemsche Courant | pagina 3

kreeg j.C.IJ. -de leiding. Na een uur had M. A. [uhl een stuk winst veroverd. De tegen- peler zag van verder verweer af, waar oor D.C.IJ. met 40 voorstond. Aan bord 10 ontwikkelde zich een fraaie trijd ... deed winnen, let was een fraaie prestatie van dezen in- raller, waarmee D.C.IJ. haar voorsprong ot 60 vergrootte.

| Haarlemsche Courant | pagina 4

D.C.IJ. speelde niet. ... De pogingen om reeds Zondag een wed strijd om het landskampioenschap voor D.C.IJ. in te lusschen zijn mislukt. De Bondsleider deelde mede dat in totaal negen kwamen en er thans drie beslissingen zijn

| Haarlemsche Courant | pagina 4

Jeugdcompetitie D.C.IJ. ... Dat er bij de jeugd van IJmuiden nog wel animo is voor het mooie damspel blijkt wel uit <ie pogingen van het bestuur van DCIJ om een jeugdcompetitie te organiseeren. Voorloopig mag het streven

| Haarlemsche Courant | pagina 3

Het bestuur van D.C.IJ. heeft besloten we gens verschillende omstandigheden dc feeste lijke bijeenkomst ter gelegenheid van de prijs uitreikingen af te gelasten. Thans zullen op dc jaarvergadering ... , welke Dinsdag gehouden wordt in de bovenzaal van Royal tevens de prijzen worden overhandigd en de kampioe nen worden gehuldigd, o.a. Laros (clubkam pioen D.C.IJ.) cn Dukel (kampioen Kcnne- merland en

| Haarlemsche Courant | pagina 3

D.C.IJ. tegen landskampioen. ... Zooals men ziet een krachtige ploeg met de „meesterklasse" aan den kop. Indien D.C.IJ er in zou slagen als oud-kampioen van Nederland (1936'37) den tegenwoordigen landskampioen een nederlaag toe te

| Haarlemsche Courant | pagina 3

De onderlinge competitie der Damclub IJmuiden behoort weer tot het verleden en hoewel de uiteindelijke resultaten beter had den kunnen zijn, toch kwamen de D.C.IJ.- dammers geregeld in actie. ... In de persoonlijke wedstrijden dingen voor D.C.IJ. Dixhoorn, Laros en Postma mee voor de kampioenschappen van Kennemerland, die tevens de voorwedstrijden zijn voor het kam pioenschap van Nederland.

| Haarlemsche Courant | pagina 3

Zomertournooi D.C.IJ. ... In September zal D.C.IJ. na haar jaar vergadering, weer met haar win terwedstrij den beginnen. Daarom is besloten haast te maken met het afwerken van het zomer tournooi. Deze week is de demi

| Haarlemsche Courant | pagina 3

Stormvogels, die het kampioenschap in de wacht sleepten: bij de dammers was het D.C.IJ.. dat den hoogsten titel heeft weten te beha len; bij het zwemmen waren het C. Koster en P. Swier. die eens derde van ... D.C.IJ. wederom voor lastige taak.

| Haarlemsche Courant | pagina 3

Zomcrlournooi D.C.IJ. ... Dinsdagavond zal de finale van het zomer- tournooi- van D.C.IJ. kunnen beginnen. Van de 32 deelnemers zijn er tot nu toe 27 uitge schakeld. In de finale hebben zich geplaatst B. Dukel, T. Postma, F

| Haarlemsche Courant | pagina 3

10 April 1910 te IJmuiden geboren; be gon hij op 18-jarigen leeftijd te dammen. Hij werd lid van D.C.IJ., toen deze nog niet bij den Nederlandschen Dambond was aangesloten. ... D.C.IJ. bestond nauwelijks twee jaar pn had haar clublokaal in het Koning Wil- lëmslhuis te Oud-IJmuiden. Na een jaar was Dukel te sterk voof al zijn clubgenoo- ten en hij werd lidvan de Haarlemsche

| Haarlemsche Courant | pagina 3

Zomertournooi D.C.IJ. ... Dukel speelde tegen Bakhuys. welke partij hij won. Postma (D.C.IJ.) wist Janssen te ver slaan. Heel gemakkelijk heeft Dukel het tegen Bnkhuys niet gehad. Een uiterst gecompli ceerd openingsspel

| Haarlemsche Courant | pagina 3

.C.IJ.-er moesten stellen. Er is echter volgehouden, met als resultaat, dat de kern bewaard is gebleven. En dat is goed, want de roemrijke jaren van D.C.IJ. kunnen niet zoo spoedig worden vergeten. Te Santpoort

| Haarlemsche Courant | pagina 4

Slaapkamers met koud en warm stroomend water. Badkamer - Centrale verwarming - Vergaderzalen disponibel. - Clubhuis V.Z.V. (Velser Zwemverg.) - Club huis D.C.IJ. (Damclub IJmuiden) - Clubhuis IJ

| Haarlemsche Courant | pagina 4

D.C.IJ. won van Stabiel. ... dc pogingen om den wedstrijd D.C.IJ.- Stabiel Zondag doorgang te doen vinden zijn de elfder ure nog geslaagd en zoo is deze Zondagmorgen nog gespeeld. Jammer was het vor de Santpoortsehe damclub, dat

| Haarlemsche Courant | pagina 4

.V.IJ. (de turnvereeniging) en D.C.IJ. (de roemrijke damclub). Zoo ontbreekt ook „Velsen terwijl we wel V.Z.V. (Velser Zwemver- eenïgin!) hebben, evenals V.S.V. (Velser- ender Sportvereeniging)Maar er is toch

| Haarlemsche Courant | pagina 2

Damclub er in dit op zicht beter voor, doch deze heeft één verlies- punt meer, zoodat D.C.IJ. groote mogelijk heden heeft. Praclisch kan den IJmuidenaren •zelfs het kampioenschap niet meer ontgaan!