Krantenviewer Noord-Hollands Archief

HomeSearch

21.394 resultaten gevonden

| Haarlem's Dagblad | pagina 3

R. k:<xg proces verbaal wegen» j Maandagavond jl. ving ju lit-l club- rijden lonrDr licht cn wegen* graa bel lokaal der •.Ilnarlemsche Damclub*' ... Maandagavond 12 Januari a.s. zal iri het clublokaal der „Haarlemsohe Damclub", café ..Centraal", de twee de ontmoteing plaats vinden tusschen de eerste tientallen der „üaarlem- sche Damclub" en de

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 3

Maandagavond j.l. ving in het clublokaal der Haarlemsclve Damclub" de 4de ronde van den wedstrijd om het Kampioenschap van Haarlem en Omstreken aan. ... Maandagavond 12 Januari a.s. zal in het clublokaal der „Haarlemsche Damclub", Café „Centraal", de tweede ontmoeting plaatsvinden tusschen de eerste tientallen der „Haarlemsche Damclub" en de „Dam

| Haarlem's Dagblad | pagina 6

Maandagavond werd t« Haarlem in he: clublokaal der „llaarlemsch© Damclub" do Noordelijke 2ds kliisa compeus.e vat» den NedsrUndschen Dsmbond officieel geopend met den wedstrijd „Haarlemsch© Damclub ... Damclub" II «VAn Etnbdcn" II

| IJmuider Courant | pagina 1

Schaak- en Damclub. ... Alhier is opgericht de Driehuizer Schaak- en Damclub „Kijk Uit". Tot voorzitter werd gekozen de heer A. J. G, ter Haar, tot secretaris de heer G. C. J. Gordijn Hagelingerweg 165, Driehuis, bij wien

| Haarlem's Dagblad | pagina 3

DE WEDSTRIJD OM HET KAM PIOENSCHAP VAN HAAELliM EN OMSTREKEN. !Soendagavond ving in liet dub- lokaal der Damclub Haarlem'' 'de zesde ronde van bovengenoemden wedstrijd aan. ... De partij .T. Lyeklema—Aebe de Jong werd afgebroken in voor den heer Lyeklema vrijwel gewonnen stand en wordt Maandagavond a.s. voortgezet in bet clublokaal der Haarlemschc Damclub".

| Haarlem's Dagblad | pagina 2

/,,.u van de Damclub Haar lem". beoog*, een fusie tusschen .!e „Ikuirleins-.-t.e Damclub en dó ..Dam club llaurlcm", cm zoodoende te go- raken tof een concentratie vnn >1» sterkst» Hauriamsch» damspoiers ut ... Hoewel de Dam-Tub Haarlem* vie s-eui-nin/z rij wc! alsem-en «oor deze tusi» :s. zijn in do „Haarlem- scha Damclub" d.» rnmnlngeu nogal venJcJd en wel Itoofdz.ikclijk teuge- volgc van het fe t, dat de

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 10

Maandagavond 26 Januari a.s. spelen te Haarlem in het clublokaal der „Haarlem sche Damclub," Café „Centraal," voor de 2de klasse competitie van den Nederlandsche Dambond (Noordelijke Afdeeling) de ... „Haarlemsche Damclub" II tegen de Chris telijke Damvereeniging „Amsterdam" I.

| Haarlem's Dagblad | pagina 2

Maandagavond speelden :a Haarlem clublokaal der „Haarlemsen* Dai club" voor bovengenoemde competitie de ..lfaarlemsche Damclub" II tegen de Christelijke Daravsreenlg'zng „Ara ster am" r. ... Maandagavond a.». vangt In het clublo kaal der „Haarlemsche Damclub", bo

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 3

Dc volgende vereenigingen hebben voor de derde klas-competitie 1924-25 van den Nederl. Dambond voor de Noordelijke ai- deeling inge»chrevon:Haarlemsche Damclub III, Haarlem; De Zaandamsche Damclub 2, ... te Zaandam; Bussuir.sche Damclub I, Bus- som; Chr. Damvereeniging Amsterdam II, Excelsior I, Gezellig Samenzijn III en Jo seph Blankcnaar III, te Amsterdam.

| Haarlem's Dagblad | pagina 11

Gisteravond .speelden voor hovenge- noemden Wedstrijd in het clublokaal der ..Damclub Haarlem" de heeren Chr F. Visse en Aebe de Jong. ze partij eindigde in teiniae. lanaagavond a.s. wordt deze wed ... -; stiijd voortgezet in hef clublokaal der ..Haarlemsche Damclub".

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 8

Maandagavond a.s. vangt in het clublo kaal der „Haarlemsche Damclub", bovenzaal calé „Centraal", Groote Houtstraat 176, de aclnste ror.de van den Haarlemschen Kam pioenswedstrijd aan. Alsdan spelen ... Deze partij eindigde in demise. Maandagavond a.s. wordt dezen wedstrijd voortgezet in het clublokaal der „Haarlem sche Damclub".

| Haarlem's Dagblad | pagina 9

R.K. DAMCLUB. ... Maandagavond werd Iu het gebouw „St. Bitvo" een H.K. damclub opgericht. Van ds 25 aanwezigen gaven zich er 15 ala lid op. Verschillende bepalingen werden ge maakt; dezo zullen reglementair worden

| Haarlem's Dagblad | pagina 6

Dimia^avond werd in het clublo- j kaal i r „Elaarlemtche Damclub" de .wedstrijd om het Kampioenschap van Haarlem en oanetrekc-u voortgezet. ... M ED AILLEWEDSTRIJD „HAAR LEMSCHE DAMCLUB"—BEEMS l'ER DAMCLUB „ARIS DE HEER"

| IJmuider Courant | pagina 3

Alhier is opgericht een damclub, die hare speelavonden houdt des Dinsdags 8 uur in het KoningsWillems Huis. Het vöorloopig bestuur wordt gevormd door de heer P. Visser, Pres. Krugerstraat 24, en P

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 7

Dammen. De R. K. Damclub „St. Bavo" vergadert Vrijdagavond om half acht uur in het R. K. Vereenigingsgebouw. De agenda is als volgt samengesteld: ... Damclub. Alhier is een Damclub opge richt. Het voorloopig bestuur bestaat uit de heeren: P. Visser en P. Schager. Gespeeld wordt op Dinsdagavond in het Koning Wil- lemshuis.

| Haarlem's Dagblad | pagina 2

Zondag jl. had te Haarlem in de bovenzaal van Café Roodenberg een gecombineerde vergadering plaats tusecheo de besturen der „Haarlem- ache Damclub en .Damclub Haar lem inzake de fusieplannen dezer

| Haarlem's Dagblad | pagina 3

Da 9c ronde van dt-n Baathuisclun Kampioenswedstrijd, welke Woens dagavond 18 dezer in het clublo- kaal der „Damclub Haarlem", hoven- zaal Café Roodehberg Sjk-kstraat, ia! aanvangen, is vooral voor

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 1

De 9e ronde van de Haarlemsche kampi oenswedstrijd, welk. Woensdagavond 18 dezer in het clublokaal der „Damclub Haar lem", bovenzaal café Roodenberg, Spek- straal, zal aanvangen, is vooral voor de be ... Zondag j.l. had te Haarlem in de boven zaal van café Roodenberg eene gecombi neerde vergadering plaats tusschen de be sturen der „Haarlemsche Damclub" en „Damclub Haarlem" inzake de fusieplannen

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 3

Gisteravond speelden te Haarlem in het clublokaal der „Haarletnschc Damclub" voor bovengenoemde competitie de ..Haarlem- sche Damclub II" tegen ,,D. O. S. 11 uit Am sterdam. ... De gedetailleerde uitslag was als volgt: „Haarl Damclub li" Dam ver. „D.O.S. II

| IJmuider Courant | pagina 6

Dat het Damspel zich meer en meer in onze gemeente uitbreidt, getuigt het vol gendeEerst is te Driehuis en nu weer een Damclub met ongeveer 20 leden te Ijmuiden opgericht. Nu nog eenige bespre kingen