Krantenviewer Noord-Hollands Archief

HomeSearch

156 resultaten gevonden

| De Zandpoort | pagina 3

- als een soort holle weg tussen de aan de rand staande bomen in westelijke richting voerde. Deze eindigde op de heirbaan (de latere Heerenweg, nu Hoofdstraat), de verbindingsweg van zuid naar noord langs ... Santpoort" is gesticht en aan de heir baan of Heerenweg gestaan moet hebben. Dit kón by de vier sprong Westlaan (Huis ten Biltstraat) Hoofdstraat VIugthovenstraat (vroeger Noorderdorpstraat of "Bokke- steeg

| De Zandpoort | pagina 8

stationsgebouw Santpoort-Zuid; verder als gevolg van de ver koop en de splitsing van het landgoed Spaarnberg, een betere bescherming van de oorspronkelijk aanleg door ZocherOok Klein Beekestein (Hoofdstraat) kwam

| De Zandpoort | pagina 14

zijn omringende park-aanleg en landerijen werd Velserhooft begrensd door wat nu het oude gedeelte van de Hoofdstraat is en de Hagelingerweg aan de oostzijde, de Kruidbergerweg aan de noordkant, de Duin

| De Zandpoort | pagina 15

is aangelegd vanaf de tegenwoordige Hoofdstraat, nadat een open ruimte was ontstaan doordat omstreeks 1911 het grote pand, tegen over de toenmalige pastorie, was afgebrand. In dat pand, dat toen door ... De Roos en Beeklaan is genoemd naar een buitenplaats Roos en Beek aan de toenmalige Rijksstraatweg (vroeger Heereweg), ongeveer ter plaatse waar nu de Hoofdstraat met de parallelweg van de Rijksweg

| De Zandpoort | pagina 4

garagebedrijf aan de Hoofdstraat en de Wüstelaan te Santpoort-Noord, voor een showroom met keldergarage en 12 etagewoningen, enz. ... Een latere schetstekening toonde echter door wijziging van stijl en van het silhouet van het gebouw een betere inpassing in de Hoofdstraat bebouwing en leek een aanmerkelijke verbetering.

| De Zandpoort | pagina 1

Rond 1978 verschenen in de streek bladen artikelen over het bouw plan voor een showroom met etagewoningen (flats) en een kel dergarage aan de Hoofdstraat tus sen de benzinepompen en het ... garagebedrijf. De hoofdingang zou dan naar de Wüstelaan ver plaatst worden, dit ondanks toe zeggingen van B&W in 1967 dat de hoofdingang aan de Hoofdstraat zou blijven.

| De Zandpoort | pagina 3

Wij hebben gemeend in dit nummer van De Zandpoort u nu eens iets te mogen voorzetten uit de geschiedenis van de oude dorpskern van Santpoort en meer in het bijzonder van de huidige Hoofdstraat ... Wij vonden Kees van Berendonk bereid zijn opmerkelijke visie te geven over de Romeinse tijd in Nederland en over de Hoofdstraat als een voormalig stukje van een van de door de Romeinen in het begin

| De Zandpoort | pagina 11

café's die aan de Hoofdstraat waren of zijn ge situeerd in deze editie van "de Zandpoort" grotendeels uit de catalogus "Drinken en klinken in Kennemerlandovergenomen. De gegevens van deze beschrijvingen ... Al in de zeventiende eeuw stond de aloude "herberg" De Weyman op de plaats waar nu een nieuw hotel verrijst aan de toenmali ge Heerwech of Heerenweg, thans Hoofdstraat, dicht bij de zui delijke

| De Zandpoort | pagina 13

Uit oude papieren is gebleken dat lang vóór deze Wildeman een nogal belangrijke herberg de Wildeman aan de viersprong Heerenweg-Brede- roodselaan (lees Hoofdstraat-Huis ten Biltstraat ... De herberg met "toebehoren" moet een grote oppervlakte bestreken hebben, in ieder geval van (nu) Hoofdstraat tot Kerkweg en ver moedelijk met een of twee (nu nog tegenover de Garage van Maar schalk

| De Zandpoort | pagina 14

De Groene Valk stond aan de Heerenweg (nu Hoofdstraat) op de plaats waar tegenwoordig de Terrasweg daarop uitkomt. Het pand waarin dit in de achttiende eeuw kennelijk gerenommeerde lo gement

| De Zandpoort | pagina 15

Bij dit café op de hoek van Hagelingerweg-Anemonenstraat- Hoofdstraat was in de jaren van de stoomtram de eerste vaste halte na Rozenstein aan de Rijksstraatweg vanuit Velsen. Het café, waarvan bijna ... genummerd G 113a en G 115 aan de Rijksstraatweg (nu Hoofdstraat)Voor 113a kreeg toen "koopman en paard- en rijtuigverhuurder" Johan Beliên een vergunning tot de verkoop van sterke drank, maar op dezelfde

| De Zandpoort | pagina 17

DE HOOFDSTRAAT TE SANTPOORT TUSSEN ONGEVEER 1890 EN HEDEN ... Bij de nu volgende beschrijving van een stukje geschiedenis van de tegenwoordige Hoofdstraat -vroeger: Rijksstraatweg, nog vroe ger: Heer(en)weg- is gebruik gemaakt van twee plattegronden.(hier bij

| De Zandpoort | pagina 18

Santpoort en omgeving nog wel het een en ander uit vroeger tijden terug te vinden, zoals we bij onze wandeling door de Hoofdstraat zullen zien. ... het tot eind vorige eeuw, mét bijna het gehele terrein in de driehoek Johan van Beemlaan, Wüstelaan en Hoofdstraat, met uitzondering van het terrein van de Weiman en enkele percelen aan de

| De Zandpoort | pagina 19

kegelbaan en rijtuigstal/doorrit van de Weiman en de erfbegrenzing van het puntvormig tot de Rijksstraatweg (en nu ook nog tot de Hoofdstraat) reiken- Wüstelaan)de onbebouwde tuinperceel van de familie Dam ... vonden, niet aan de Hoofdstraat staat, maken ze toch deel uit van Santpoorts dorpfront. Beide panden staan op de Rijksmonumentenlijst. Het straatje, dat vroeger nauwelijks ruimte bood voor het

| De Zandpoort | pagina 20

- Hoofdstraat en, aan de overkant, onder de Vlie- lantweg en de hoge Rijksweg door, nog een uitweg naar de Delft of de Lange Sloot vindt. De greppel langs de Hoofd straat en het "land van Nijssen", óók een ... Hoofdstraat voor de afvoer zorgtEr komt overigens

| De Zandpoort | pagina 24

198) De aan het hoekpand grenzende huizen in de Hoofdstraat, de num- 196) mers 198, 196 en 194, moeten tot de oudste bebouwing van het 194) dorp gerekend worden. Dat de panden een respectabele

| De Zandpoort | pagina 25

201) Aan deze zijde van de Hoofdstraat verder gaand komen we eerst aan het al besproken pand (201) dat na de verhuizing van J. Stapel naar het verderop gelegen adres (nr.185) door D. Pee reboom is

| De Zandpoort | pagina 26

180) Tot zover de bebouwing van de Hoofdstraat aan deze zijde. ... ongetwijfeld wel aan hun doel zullen beantwoorden is de tegenwoordige Hoofdstraat er niet fraaier door geworden. 187) Hetzelfde geldt overigens ook voor het grote garagebedrijf van 185) Jak. Gelukkig is het

| De Zandpoort | pagina 27

vooruitgeschoven posten en versterkingen, zoals de vloot- basis Castellum Felisenum, kan voor de recentere geschiedenis van de Hoofdstraat verwezen worden naar het uitvoerige artikel in dit nummer

| De Zandpoort | pagina 28

"verkeerd" of "vergierd" in de richting van De Zand poort, waar bij het eigenlijke begin van de tegenwoordige Hoofdstraat deze "Vergierdeweg" de weg vanuit Bloemendaal ontmoette en vóór het dorpsfront langs ... De weg kwam uit op de Heirwegh/Rijksstraatweg/Hoofdstraat bij de kruising waar eens een door een Brederode gestichte kapel had ger staan en van oudsher ook een of meer herbergen. (De Wildeman, om

| De Zandpoort | pagina 4

bestuursleden onderzoek wordt gedaan. Een voorbeeld was de bouwaanvraag in 1987 voor een aanbouw bij een pand aan de Hoofdstraat 169, hoek Velserbroekstraateen karakteristiek oud pand uit 1840 dat voor eventuele

| De Zandpoort | pagina 5

Holland liep via het huidige tracé van BloemendaalsestraatwegWüstelaan, Hoofdstraat, achter de kerk van Velsen verder over de Grote Hout-of Koningsweg (Be verwijk) naar het Noorden. ... De Oost-West-verbinding liep vanuit Amsterdam over Spaarndam, langs de Westlaan - Huis ten Biltstraat naar de Heer(e)weg (Hoofdstraat)Daar, iets verspringend, ging de route verder (als

| De Zandpoort | pagina 12

Vanaf de vroege middeleeuwen stond in Santpoort een koren molen aan de Hoofdstraat, in de bocht naar Haarlem-Noord ^indertijd Schoten)die 1572 door de Spanjaarden werd afgebroken. Het hout ervan werd

| De Zandpoort | pagina 16

1934 zijn eigen R.K. kerk en pastoor. Hervormden in Santpoort hadden al sinds 1844 hun eigen kerk aan het schoolplein, aan de te genwoordige Burgemeester Enschedélaan met pastorie aan de Hoofdstraat

| De Zandpoort | pagina 28

Vlak voor de Hoofdstraat staan links twee witte huisjes (21)waarvan nr.103 een, tot voor kort, ouderwets kruidenièrs-en grutterswinkeltje is geweest. ... We gaan nu rechtsaf de Hoofdstraat in met op de hoek de "Weiman"(22) en vlak daarna het "Zwitserse Huis"(23).

| De Zandpoort | pagina 9

7a. Bouwplan van projectontwikkelaar Hoogbroek B.V. voor het oprichten van een appartenenten-complex met winkels en par keerkelder aan de Hoofdstraat. ... Dit grootschalige complex zou, in het eerste plan, beginnen aan de Huis ten Biltstraat, naast slagerij Duijn, om de hoek langs de Hoofdstraat doorlopen tot het eind van het parkeer terrein (naast Hop

| De Zandpoort | pagina 10

Het stuk grond tussen de VlugthovenstraatBurgemeester En- schedélaan en de Wüstelaan en de aangrenzende achtertuinen van de woningen aan de Hoofdstraat is een onderdeel van de 'groene lonq

| De Zandpoort | pagina 5

ontzien. In het zelfde jaar werd het grootste gedeelte van de Schipbroekerbeek gedempt. Deze beek liep dwars door Santpoort ongeveer langs het huidige Burgemeester Weertplantsoen tot op de Hoofdstraat ter

| De Zandpoort | pagina 8

' genoemd. Op 'de Beek' kwam ook de schouwbeek uit, die langs de vroegere Heereweg (nu Hoofdstraat en Rijksweg) liep. 'De Beek' voert water van de duinen en hoge gronden af naar de ringsloot van de Noord

| De Zandpoort | pagina 13

van der Hulst. Deze kocht in 1776 en 1777 de - nu nog bestaande - zeventiende eeuwse pandjes aan de Wüstelaan 103 en Hoofdstraat 240-242. Vlak ten zuiden van het pand aan de Hoofdstraat liep de ... Het laatste stukje beek, voordat deze onder de Hoofdstraat door ging, werd in 1842 door de weduwe Cornelis Huig voorzien van een houten duiker.4 Aan het begin van deze eeuw werd dit gedeelte van de

| De Zandpoort | pagina 5

Naar aanleiding van de grote hoeveelheid klachten over de toenemende verkeersdrukte op het traject Hoofdstraat-Broekbergenlaan- Hagelingerweg, werd in 1992 door de gemeente Velsen vastgesteld dat de ... - mend alternatief d.m.v. versmalling van de doorgaande weg ter hoogte van de Hage- lingerweg-Hoofdstraat-Broekbergenlaan werd aangedragen, waarbij de ontstane ruimte aan weerszijde van de weg als

| De Zandpoort | pagina 6

een betere koppeling moeten creëren tussen de winkels aan de Hagelingerweg en de Hoofdstraat. Het trottoir langs de winkelgalerij van de Hage lingerweg met aansluiting op het plein zou daartoe verbreed

| De Zandpoort | pagina 7

Uit oude kaarten is gebleken dat het Broekbergenplein in 1940 werd aangelegd en in 1958 compleet heringericht werd. Vóór 1928 was de Rijks(straat)weg of Hoofdstraat de doorgaande hoofdverbinding ... tussen Haarlem en Alkmaar. Op de Hoofdstraat ter hoogte van het tegenwoordige plein kwamen slechts twee zijwegen uit nl. de Hagelinger- weg en de Voorplaats. In het begin van deze eeuw was de Hagelinger